Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı için Hazırlık Okulu’nda eğitim süresi bir yıldır. Öğrenciler, derslerin en az %85’ine devam etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devamsızlığı toplam ders saatinin %15’ini aşan öğrenciler, derslere devam etme haklarını kaybederler.Başarı, Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde verilen İngilizce Yeterlik Sınavları (BÜYES/BUEPT*) ile belirlenir. Bir yıllık eğitim sonunda İngilizce yeterliğini kanıtlayamamış ve derse devam hakkını kaybetmemiş olan öğrencilerden Program 1 öğrencileri, zorunlu olarak; Program 2 ve Program 3 öğrencileri de belirlenen şartları sağlamaları halinde Hazırlık Yaz Dönemi Eğitimi’ne katılırlar.

* BÜYES-Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
* BUEPT-Bogazici University English Proficiency Test

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

 

Programlara göre ders saatleri

Öğrencilerin, İngilizce öğrenimine hangi programda başlayacakları, YADYOK tarafından verilen bir Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenir. DBS sonuçlarına göre öğrenciler farklı yoğunluktaki programlara (Program 1, Program 2, Program 3 ve Program 4) yerleştirilirler. Sarıtepe Kampüsü Yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin dersleri, yine aynı kampüste yapılır. Programlara göre haftalık ders yükü aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Haftalık Ders Yükü

Program 1

1440 dakika

Program 2

1350 dakika

Program 3

1125 dakika

Program 4

900 dakika

 


Program Değiştirme

Akademik yılın başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı’na katılamayan öğrenciler veya sınavdan sonra yerleştirildikleri sınıfların seviyesinden daha alt/üst seviyede olduğu düşünülen öğrenciler için program değiştirme prosedürü uygulanmaktadır. Akademik yılın ilk 3 haftası içerisinde bu süreç tamamlanır.

Öğrencinin daha başarılı olacağı bir programda eğitimine devam etmesini sağlamak amacıyla yapılan bu değişiklikte belirleyici unsur, öğrencinin hocalarının gözetiminde yazdığı paragraflar veya yazılardır. Bu yazılar ilgili öğrencinin hocaları  ve aynı seviyede eğitim veren başka bir hoca tarafından Sınav Birimi tarafından hazırlanmış kriterlere uygun olarak değerlendirilerek öğrencinin uygun programa yerleştirilmesi sağlanır. Program değişikliği yapıldıktan sonra öğrenci, eski programına geri dönemez.

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

 

Sınavlar

Akademik yılın Güz ve Bahar olarak adlandırılan I. ve II. dönemlerinde, öğrencilere 1 adet Quiz, 1 adet Midterm ve 1 adet Final olmak üzere toplam altı sınav verilir.

Covid-19 Pandemi döneminde sınavlar online yapılacağı  ve sınav süreleri uzun olduğu için sınav günü ders yapılmaz. Sınav içerikleri, saatleri ve yerleri hakkındaki bilgiler sınav tarihi yaklaştığında öğretim elemanları tarafından öğrencilere bildirilir.

Tüm programların öğrencileri Güz Döneminde 1 adet Quiz, 1 adet Midterm ve 1 adet Final sınavına girerler. Program 1, Program 2 ve Program 3 için Quiz 1 sınavının ağırlığı %7, Midterm sınavının ağırlığı %18; Final 1 sınavının ağırlığı %25 olarak belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %50’dir. Program 4 için Quiz 1 sınavının ağırlığı %10, Midterm sınavının ağırlığı %15; Final 1 sınavının ağırlığı %25 olarak belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %50’dir. Program 2, 3 ve 4 öğrencilerinin bu şekilde hesaplanan not ortalamaları, öğrencilerin Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girip giremeyeceğini belirler. Program 1 öğrencileri Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.Bahar Döneminde Program 1, 2 ve 3 öğrencilerinin Dönem ortalamaları Güz Dönemindeki gibi hesaplanır.  Program 1 ve Program 2 için Quiz 1 sınavının ağırlığı %7, Midterm sınavının ağırlığı %18; Final 1 sınavının ağırlığı %25 olarak belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %50’dir. Program 3 ve Program 4 için Quiz 1 sınavının ağırlığı %10, Midterm sınavının ağırlığı %15; Final 1 sınavının ağırlığı %25 olarak belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %50’dir. Yıl sonu ortalaması iki dönemin ortalamasıdır.

Program 1 öğrencilerinden Yaz Dönemi’nde ders alanların dönem notu hesaplaması ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Öğrenciler sınav kağıtlarını ilgili öğretim elemanının belirlediği ders saatinde görebilirler. Sınav değerlendirmeleri ile ilgili soru ve sorunlar, söz konusu ders saatinde  dersi veren öğretim elemanına iletilmelidir.

 

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

 

Sınavlara Giriş Şartları, Parçalı Geçme ve Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

BÜYES/BUEPT’e giriş koşulu olarak belirlenmiş not ortalamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınava girecek öğrencilerin derslere devam hakkını yitirmemiş olması gerekmektedir.

Düzey

BÜYES/BUEPT’e Girebilmek İçin Gerekli Olan En Düşük Not Ortalaması

Kış Dönemi
BÜYES/BUEPT

Bahar Dönemi
BÜYES/BUEPT

Yaz Dönemi BÜYES/BUEPT

Program 1

Giremez

70 (I. ve II. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Program 2

85 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Sınır yok

Program 3

80 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Sınır yok

Program 4

60 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Sınır yok

Öğrencilerin akademik statülerine göre BÜYES/BUEPT başvuru ve ödeme şartları değişiklik gösterir. Bu yüzden, öğrenciler Hazırlık eğitimi aldıkları ilk ders yılı sonrasındaki yıllarda her BÜYES/BUEPT öncesinde başvuru koşulları hakkında bilgi almak için YADYOK web sayfasını takip etmekle yükümlüdür.

Parçalı Geçme Şartları:

Parçalı Geçme, BÜYES/BUEPT’in başarılı olunan bölüm veya bölümlerinden (dinleme, okuma, yazma) sonraki sınavlarda iki yıl süreyle muaf olma durumudur. Kendilerine verilen bu hak ile Hazırlık öğrencileri, farklı bölümlerden (örnek: okuma; dinleme; yazma; dinleme-okuma; dinleme-yazma; okuma-yazma) farklı zamanlarda geçme olanağına sahiptir.

BÜYES/BUEPT’ten parçalı geçme hakkı, yalnızca YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi’nde iki dönem eğitim alan öğrencilere tanınan ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavından itibaren kullanılabilinen bir haktır.

Hazırlık öğrencileri, ders yılı sonundaki Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı öncesinde gerçekleştirilen Kış ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarının bazı bölümlerinden geçmiş olsalar dahi, Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavında tüm bölümlerden sorumludurlar. Ancak Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavından itibaren geçtikleri bölüm veya bölümlerden, Yaz Dönemi ve sonrasındaki sınavlarda iki yıl süreyle muaf olurlar.

Sınav Sonucu Geçerlilik Süresi:

Bütünüyle geçilen BÜYES/BUEPT sonucu ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavından itibaren başarılı olunan bölüm veya bölümlerden alınan sınav sonuçları iki yıl geçerlidir. İki yıl sonunda öğrenci, halen sınavı tümüyle geçemediyse sınavın o ana dek geçtiği ve iki yılını doldurmuş ilgili bölümlerinden tekrar sorumludur.

 

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

 

Derslere Devam Şartı

YADYOK Hazırlık öğrencileri, bir ders yılı içindeki toplam ders saatinin en az %85’ine devam etmek zorundadırlar. %15 devamsızlık sınırı, ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Öğrenciler, devamsızlık durumlarını Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS/ BUIS) üzerinden takip etmekle yükümlüdür. %15 devamsızlık sınırını aşan tüm öğrenciler, sınırı aştıkları günden itibaren derslere devam hakkını kaybederler.

Derslere devam hakkını yitiren Program 1 öğrencileri, ilgili eğitim yılı içerisindeki Bahar ve Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına giremezler (Program 1 öğrencilerinin ilgili eğitim yılı içerisindeki Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkı yoktur) ve Yaz Dönemi Eğitimi’ne devam haklarını da kaybederler. Söz konusu Program 1 öğrencilerinin ilgili eğitim yılı sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı hakkı saklıdır.

Derslere devam hakkını yitiren Program 2, Program 3 ve Program 4 öğrencileri ise ilgili eğitim yılı içerisindeki Kış ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına giremezler. Program 2 ve Program 3 öğrencileri, Yaz Dönemi Eğitimi’ne devam haklarını da yitirirler (Program 4 öğrencilerinin Yaz Dönemi eğitim hakkı yoktur). Söz konusu Program 2, Program 3 ve Program 4 öğrencilerinin ilgili eğitim yılı sonundaki Yaz ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı hakları saklıdır.

Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok sayılır. Sınıf öğretim elemanlarının inisiyatif kullanarak öğrencilere izin verme yetkisi yoktur; ancak, dersin düzenini bozan öğrenciyi dersten çıkarabilir ve bu durumda da öğrenci yok yazılır.

Öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılır veya 5 günden az süreli rapor getirirlerse, derslere katılmadıkları günlerde yoklamada yok yazılırlar. Bu gibi durumlarda, öğrenci kendisine tanınmış olan %15 devamsızlık hakkından kullanmış olur. İstisnai şekilde önem arz eden durumlar için alınmış ancak beş günün altındaolan ve tam teşekküllü bir hastane tarafından düzenlenmiş sağlık raporlarının kabulü ise, YADYOK Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Öğrenci, bu raporu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne hitaben yazmış olduğu, durumunu açıklayan bir dilekçeile birlikte, Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunmak üzere rapor bitim tarihinden itibaren en geç iki ders günü içinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim eder. Kurul’un raporu uygun bulması durumunda, öğrenci raporlu olduğu günlerde katılamadığı dersler için devamsız sayılmaz. Rektörlük adına Üniversite Öğrenci İşleri Dekanlığı (ÖİD) tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler de katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

Sınav günleri raporlu olan veya ÖİD tarafından onaylanmış kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında izinli olan öğrenciler, dönem sonunda yapılan Telafi Sınavına girebilirler. Sağlık Kurulu Raporu dışında, sınav tarihlerine denk gelen kısa süreli devlet hastanesi, aile hekimliği veya hükümet tabipliği raporları, öğrencilere yalnızca Telafi Sınavına girme hakkı sağlar ancak bu raporların kapsadığı günler devamsızlıktan düşülmez. Bir dönem içinde öğrenci ancak giremediği tek bir sınav için Telafi Sınavına girebilir. Öğrencinin önceki bir sınavında raporlu olması ve ikinci bir sınavına da girememesi durumunda giremediği ikinci sınav notu sıfır olarak hesaplanır.

Öngörülemeyen acil durumlarda girilemeyen bir sınavın Telafi Sınavına girebilmek için öğrencilerin durumlarını açıklayan bir dilekçe yazmaları ve mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir. Yönetim Kurulu’nun mazeret uygun görmesi durumunda öğrenci Telafi Sınavına girebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

 

Yaz Dönem, Eğitimi

Yaz Dönemi Eğitimi, Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan ve derse devam hakkını kaybetmemiş tüm Program 1 öğrencileri için zorunludur. Eğitim süresi 8 haftadır.

Akademik yıl boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve idare tarafından belirlenen minimum portfolyo notunu “her iki dönemde de” karşılayan tüm Program 2 ve Program 3 öğrencileri, isterlerse 6 haftalık Yaz Dönemi Eğitimi’ne katılabilirler. Yaz Dönemi Eğitimi’ne katılabilmek için Program 2 ve Program 3 öğrencilerinin portfolyo notları belirli krtiterleri karşılamalıdır. Bu kriterler ileriki bir tarihte açıklanacaktır.

Yaz Dönemi Eğitimi sene içinde yapılanların bir tekrarı değildir. Bu programla, öğrencilerin kendi seviyelerinde daha da ilerlemeleri hedeflenmektedir. Program 4 öğrencilerinin Yaz Dönemi eğitim hakkı yoktur.

2020-2021 akademik yılı YADYOK Yaz Dönemi Eğitimi tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim‘de ilan edilir.

Yaz Dönemi Eğitimi’ne katılım şartlarını karşılamayan öğrencilerin yaz döneminde derslere devam etmesi kesinlikle mümkün değildir. Yaz Dönemi Eğitimi’nde derslere devam zorunluluğu vardır. Yaz Dönemi eğitimine devam eden ve YADYOK İdaresi tarafından belirlenen devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler, derslere devam hakkını kaybederler. Bu durumda olan Program 1 öğrencileri Yaz Dönemi BÜYES/BUEPT’ine giremezler. Diğer Programlardaki öğrencilerin sınav hakları saklıdır. Program 2 ve Program 3 öğrencilerinin Yaz Dönemi Eğitimi’ne kayıt süreci ile ilgili bilgi Bahar Dönemi sonunda YADYOK web sayfasında duyurulacaktır.

 

 

ÖTK

Açılımı

ÖTK, Öğrenci Temsilciliği Kurulu demektir. Üniversite içindeki bölüm, yüksekokul vb. birimlerin ÖTK’ları o birimlerin öğrencilerini temsil eder. YADYOK Öğrenci Temsilciliği Kurulu, yüksekokul öğrencilerini ilgilendiren konularda yüksekokul öğrencilerini temsil eder. ÖTK seçimleri ile ilgili seçim takvimi, dersler başladıktan sonra öğrencilere duyrulur. Aday olmak isteyen öğrencilerimiz belirlenen tarihler içerisinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvuruda bulunurlar ve seçimlerden önce kampanyalarla kendilerini tanıtırlar.

Oluşumu ve Yapısı

ÖTK, her akademik yıl başında bölüm veya birim öğrencileri arasından çıkan gönüllü adayların İnternet ortamında oylanması sonucu oluşturulur. Hazırlık Birimi’nde her Programın öğrencileri kendi içlerinde bir seçim yaparlar. Her Programdan oylama sonucu en fazla 5 temsilci çıkabilir. Program oylamalarında, ilgili Programı temsil edecek asil üyelerin seçilebilmesi için bu Programa kayıtlı öğrencilerin en az %30’u oy kullanmalı, her bir adayın oy sayısı ise %10 barajını geçmelidir. Aksi takdirde ilgili Program, öğrenci temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir. Asil üyelerin ekip halinde çalışmaları beklendiği için sorumluluk almaktan çekinmeyecek ve takım çalışmasında uyumlu olabilecek öğrencilerimizin aday olmaları tavsiye edilir. Öğrencilerimizin sorumluluklarını benimseyememeleri ve/veya takım çalışmalarını yürütememeleri durumunda Kurul, amaçlarını yerine getirmede zorluklar yaşamaktadır.

İşleyişi

ÖTK Başkanı veya Başkan Yardımcısı, YADYOK Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak öğrencileri yönetimde temsil eder. Öğrenciler arasında sportif ve kültürel faaliyetler düzenler. Bunları yaparken, üniversitedeki diğer öğrenci kulüpleri ile eş güdümlü çalışır. ÖTK faaliyetlerini http://otk.boun.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.

 

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT

YADYOK İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) Güz , Kış, Bahar ve Yaz dönemlerinde verilir. Üniversitemiz öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, Dinleme, Okuma, ve Yazma bölümlerinden oluşur. Sınav, yaklaşık 3.5 saat sürer. Tüm bölümlerden sınava giren öğrenciler için Yazma bölümünden önce 30 dakikalık bir ara verilir. Bu ara süresince sınav binasından çıkılamaz. Sınav binası ve salonunda iki ayrı kimlik kontrolü vardır. Saat 10.00’da başlayan sınav için bina kapısındaki kontrolün uzun sürmesi nedeniyle öğrenciler 09.00′ dan itibaren içeriye alınmaya başlanır.

Sınava girebilmek için iki adet resmi ve güncel fotoğraflı kimlik (öğrenci kimlik kartı, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet) gösterilmesi zorunludur. Kimlik kartındaki fotoğraf güncel değil ya da deforme olmuş ise kontrolü yapan öğretim elemanı başka bir resimli kimlik gösterilmesini isteyebilir. İETT veya benzeri pasolar kimlik yerine geçmez. Sınavda, sadece mavi ya da siyah renkli tükenmez kalem kullanılması zorunludur.

BÜYES/BUEPT ile aynı gün TWE (Test of Written English) yani Yazma Sınavı yapılmaktadır. Son iki yıl içerisinde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavlarına girerek genel toplamda istenen notu almış ancak yazma bölümünden başarılı olamamış öğrencilerimizin, ilgili BÜYES/BUEPT’ten önce YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurarak YADYOK tarafından verilen TWE’ye girmek istediklerini belirtmeleri gerekir. TWE’de başarılı oldukları takdirde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavının orijinal sonuç belgesi ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne gelerek onay belgesi alabilirler ve bu şekilde İngilizce yeterliklerini kanıtlamış olurlar. Dönem içinde herhangi bir zamanda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuç belgesi onaylatılabilir. I. dönem içinde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavları ile İngilizce yeterliklerini belgelemiş olan öğrencilerin II. dönem bölüm derslerine başlamaları gerekmektedir.

Hazırlık öğrencileri ders yılı sonunda ancak Bahar Dönemi BÜYES/BUEPT’inden sonra, sınavda geçtikleri bölüm(ler)den iki yıl muafiyet hakkı kazanırlar. 2020 girişli öğrenciler için bu hak 2021 Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı ile başlar. 2020 Güz ve 2021 Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavları bu değerlendirmeye dahil değildir. Örneğin, 2020 Güz Dönemi sınavında Dinleme bölümünden geçmiş ancak Okuma ve Yazma bölümlerinden kalmış olan 2020 girişli bir öğrenci, 2020 Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına girme hakkı elde ettiği takdirde bu sınavlarda bütün bölümlerden sorumludur. Ancak, 2021 Yaz Dönemi ve sonrasındaki sınavlarda, Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavında geçemediği bölüm/bölümlerden sınava girer. Başarılı olunan sınav veya bölüm/bölümlerin geçerliliği iki yıldır. İki yılın sonunda ilgili bölümlerden tekrar sınava girilmesi gerekmektedir.

Notlandırma

Sınavda en düşük geçme notu C’dir. C notu 60 sayısal nota denktir. Ancak Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez. Not yelpazesi A, B, C, S, F1, F2, F3 ve F4 olarak belirlenmiştir. A, B, C, öğrencinin sınavda başarılı olduğunu; ABS, öğrencinin sınava girmediğini gösterir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin bulunduğu listedeki S harfi, İngilizce’de başarılı anlamına gelen Satisfactory kelimesini; F harfi de kalmak anlamına gelen Fail kelimesini temsilen kullanılır. Öğrencinin kaldığını gösteren F notları F1’den F4’e doğru düşmektedir. F1 en yüksek kalma notu iken F4 en düşük kalma notudur. Parçalı olarak geçilen bölümlerin geçerlilik süresi iki yıl olduğu için bu süre zarfında sınavın tamamında başarılı olamayanlar, o zamana kadar muaf oldukları süresi dolan bölümlerden, tekrar sınava girmek zorundadırlar.

BÜYES/BUEPT SINAVI: İÇERİK, DEĞERLENDİRME SÜRECİ & NOTLANDIRMA

SINAV İÇERİĞİ

BÜYES/BUEPT üç bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama (Dinleme), Okuduğunu Anlama (Okuma) ve Yazılı İfade (Yazma).

Duyduğunu Anlama bölümü, Seçici Dinleme (Selective Listening) ve Ayrıntılı Dinleme (Careful Listening) olarak iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri bir öğretim elemanı tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme kısmında, öğrenciler metin okunmadan önce soruları 3 dakika inceler ve sorulara metnin okunması esnasında cevap verirler. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre verilir. Ayrıntılı Dinleme kısmında ise öğrenciler soruları görmeden önce metin okunurken not alırlar. Öğrencilere metindeki ana fikirleri, düşünceler arası geçişleri, ifadeler arası anlam ilişkilerini (sebep-sonuç, zıtlık, çelişki, vb.), örneklendirmeleri ve tanımları not almaları tavsiye edilir. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere notlarından yararlanarak soruları cevaplamaları için 15 dakikalık süre tanınır.

Online/uzaktan yapılan BÜYES/BUEPT sınavlarında Duyduğunu Anlama (Dinleme) bölümü yapılmamaktadır.

Okuduğunu Anlama bölümü, Arayarak Okuma (Search Reading) ve Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) olarak iki kısımdan oluşur. Arayarak Okuma kısmında, öğrenciler önce soruyu okurlar. Ardından, soruda geçen anahtar kelime/kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulurlar. Soruyu cevaplayabilmek için o paragrafı dikkatlice okumaları gerekir. Arayarak Okuma bölümü, 8-10 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 30-35 dakikadır. Sorular metindeki bilgi sırasına göredir. Cevap verirken dikkat edilmesi gereken husus, soru neyi soruyorsa sadece onu yazmak, gereksiz bilgi eklememektir. Verilen cevapların, dilbilgisi yapısı ve anlam bütünlüğü açılarından soruyla uyumlu olmaları gerekmektedir. İkinci kısım olan Ayrıntılı Okuma’da, öğrencilerin metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesi yoluyla soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıntılı Okuma bölümü 9-11 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 40-50 dakikadır. Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşüncelerarası ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçer. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilir.

Online/uzaktan BÜYES/BUEPT sınavlarından sadece Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) bölümü verilmektedir.

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık bir A4 sayfası uzunluğunda) yazmaları beklenir. Kompozisyon konularında, öğrencinin tartışabileceği yardımcı fikirlere yer verilir. Öğrenciler verilen yardımcı fikirler yerine kendi buldukları yardımcı fikirleri kullanarak da kompozisyonlarını yazabilirler. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup her iki konu öğrencilere yazma sınavı başında verilir. Öğrenciler, 80 dakikalık süre içinde diledikleri yazma konusundan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce, ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Düşüncelerarası geçişlerin sağlanması ve sunulan düşüncelerin açıklama, tanımlama, tasvir ve örneklendirme yoluyla detaylandırılması da akademik düzeydeki başarılı bir kompozisyonun vazgeçilmez unsurlarındandır.

Yazılı ifade bölümü online/uzaktan yapılan BÜYES/BUEPT sınavlarında da aynı şekilde yapılmaktadir.

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

BÜYES/BUEPT’in tüm bölümlerinin değerlendirilmesi YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi bünyesindeki öğretim elemanları tarafından okulda yapılır.

Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde sınav kağıdını ilk değerlendiren öğretim elemanı notları bir sınav değerlendirme çizelgesine işler. İkinci öğretim elemanı, ilk öğretim elemanının verdiği notları görmeden sınav kağıdını notlandırır ve ayrı bir sınav değerlendirme çizelgesi doldurur. Üçüncü öğretim elemanı, her iki sınav değerlendirme çizelgesini karşılaştırarak nihai notu verir.

Yazılı İfade bölümünde her öğrencinin birinci kompozisyonu iki ayrı öğretim elemanı tarafından okunur ve notları ayrı sınav değerlendirme çizelgelerine işlenir. İkinci kompozisyon da aynı şekilde değerlendirilir. Diğer bir deyişle bir öğrencinin sınav kağıdı:

Seçici Dinleme 3 öğretim elemanı
Ayrıntılı Dinleme 3 öğretim elemanı
Arayarak Okuma 3 öğretim elemanı
Ayrıntılı Okuma 3 öğretim elemanı
Yazılı İfade 4 öğretim elemanı

olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

Tarafsız bir değerlendirme için sınav kağıtlarının üzerine sadece öğrencinin ‘sınav numarası’ ile ‘isim ve soyadının baş harfleri’ yazılmaktadır. Aynı amaçla, sınav okuma işlemi sırasında hiçbir öğretim elemanı diğerinin sınav değerlendirme çizelgesini göremez.

 • Her Bölüm için Geçme-Kalma Sınırında Olan Öğrencilerin Kağıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi: Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, geçme-kalma sınırında olan öğrencilerin kağıtları tekrar okunur ve sınav değerlendirme çizelgesindeki notları kontrol edilerek herhangi bir değerlendirme hatası ya da teknik hata varsa düzeltilir. Böylece, söz konusu durumdaki öğrencilerin sınav kağıtları
Seçici Dinleme 1 öğretim elemanı
Ayrıntılı Dinleme 1 öğretim elemanı
Arayarak Okuma 1 öğretim elemanı
Ayrıntılı Okuma 1 öğretim elemanı
Yazılı İfade 2 öğretim elemanı

olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı tarafından tekrar değerlendirilir. Özetle, sınava girip geçme-kalma sınırında kalan bir öğrencinin sınav kağıdı 22 öğretim elemanı tarafından değerlendirilmiş olur.

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

NOTLANDIRMA

Yüz yüze Yapılan BÜYES/BUEPT

 

 • Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinin Notlandırılması: Her soru 2 puan değerindedir. Bazı sorularda birden fazla boşluk bulunabilir. Öğrencinin 2 tam puan alabilmesi için bu tür sorulardaki tüm boşlukları doğru olarak cevaplaması gerekir. Bu sorulardaki boşluk sayısını test edilmek istenilen bilginin nitelik ve niceliği belirler.
 • BÜYES/BUEPT’te Kalan Öğrencilere Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinden Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler Duyduğunu Anlama ya da Okuduğunu Anlama bölümü toplam puanlarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  Satisfactory kelimesinin baş harfi olan  harf notu öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden geçer not aldığını, yine Fail  kelimesinin baş harfini temsil eden F1, F2, F3, ve F4  harf notları ise öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden kaldığını gösterir.S : Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %100-60
  F1: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %59-55
  F2: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %54-45
  F3: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %44-30
  F4: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %29-1
 • Yazılı İfade Bölümünün Notlandırılması: Her öğrencinin Yazılı İfade bölümü kağıtları toplam 4 öğretim elemanı (her kompozisyon için iki öğretim elemanı olacak şekilde) tarafından değerlendirilir. Değerlendirme bittiğinde her öğrencinin toplam 4 tane yazılı ifade notu olur. Öğretim elemanları, kompozisyonları değerlendirirken aşağıda gösterilen harf notlarını (MA, A, D, vs.) kullanırlar. Daha sonra bu harf notlarının sayısal karşılıkları (75, 60, 55,… ) alınarak dört notun aritmetik ortalaması hesaplanır.BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Notlandırma Cetveli (harf notları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları) aşağıdaki gibidir.
  EXCELLENT: 100
  VG VERY GOOD ACADEMIC ENGLISH: 85
  MA CLEARLY MORE THAN ADEQUATE: 75
  A ADEQUATE FOR UNIVERSITY STUDY: 60
  D DOUBTS ABOUT ADEQUACY: 55
  NA NOT ADEQUATE: 50
  FBA FAR BELOW ADEQUACY: 30
  INS INSUFFICIENT: 20
  WN WROTE NOTHING 1
  ABS ABSENT 0

  Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

 • Öğretim elemanları, notlandırmaları yaparken birbirlerinin notlarını görmezler. Notlandırmalar bittikten sonra her öğrencinin birinci ve ikinci kompozisyonu için farklı öğretim elemanlarının verdiği notlar Sınav Birimi tarafından karşılaştırılır. Eğer bir öğrenci aynı kompozisyon için iki öğretim elemanından tutarsız notlar aldı ise kompozisyonu değerlendirmiş olan iki öğretim elemanı bir araya gelerek ortak bir karar verirler. Örneğin, aynı kompozisyona bir A (60) bir NA (50) notu verildiyse bu, tutarsız notlandırma sayılır. İki öğretim elemanının aynı kompozisyona verdiği notlar arasında yukarıdaki not yelpazesine göre sadece 1 not aralığı fark olabilir. (E-VG, VG-MA, MA-A, A-D, vb.)
 • BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Bölümü Geçme Barajı: BÜYES/BUEPT’in Yazılı İfade Bölümünü geçebilmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümü not ortalaması en az 56 olmak zorundadır. Başka bir deyişle, öğrencinin aldığı 4 nottan en azından birinin en az A (60) olması gerekmektedir. Aşağıda Yazılı İfade Bölümünden geçmek için gerekli olan en az 56 not ortalamasının hangi şekillerde olabileceğinin örnekleri gösterilmiştir

Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

55

55

55

225/4=56
GEÇER

 

Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

60

55

50

225/4=56
GEÇER

 • BÜYES /BUEPT’te Kalan Öğrencilere Yazılı İfade Bölümünde Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler, Yazılı İfade bölümü not ortalamalarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  S, öğrencinin yazılı ifade bölümünden geçtiğini;  F1, F2, F3, F4 ise kaldığını gösterir.S: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %100-56
  F1: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %55
  F2: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %54-50
  F3: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %49-40
  F4: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %39-1
 • Sınavın Tümünü Geçen Öğrencilerin Toplam Puanının (Sınav Notu) Hesaplanması: BÜYES/BUEPT not ağırlıkları, Duyduğunu Anlama (L) %30, Okuduğunu Anlama (R) %40, Yazılı İfade (W) %30 olmak üzere 3 bölüm notlarının toplamından oluşur ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır: yadyokBu hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre ‘ABC’ harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez.BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 100-85 = A
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 84-70 = B
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 69-60 =  CSınavı geçmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümünden en az (56) ortalama alması,  ve Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinin toplamından da %60 başarı sınırına ulaşması gerekir. Bu şartları sağlayan öğrencilerin genel ortalamaları 60’a denk gelir ve sınavı geçerler. Yukarıdaki formül kullanılarak BÜYES/BUEPT genel not ağırlıklarının hesaplanması sadece sınavın tümünü tek seferde geçen öğrenciler için geçerlidir. Sınavı parçalı geçme hakkından yararlanan öğrencilerin, Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde ayrı ayrı %60 başarı sınırına ulaşmalara gerekir. Bu öğrencilerin (diğer öğrenciler gibi) Yazılı İfade bölümünden en az 56 ortalama alması gerekmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

Online/Uzaktan Yapılan BÜYES/BUEPT için Notlandırma

Online/uzaktan yapılan BÜYES/BUEPT sınavlarında Dinleme (Duyduğunu Anlama) bölümü bulunmadığı için hesaplamaları farklı yapılmaktadır. Aşağıda geçme koşulları ve notlandırma detaylandırılmıştır.

BÜYES/BUEPT geçme notu 60’dır. Yazma (Writing) bölümünden en az 56 almak hala sınavı geçmenin ön koşuludur. Toplam BÜYES/BUEPT notu, Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) bölüm notunun %60’ı ve Yazma (Writing) bölüm notunun %40’ı toplanarak hesaplanır ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır:

 

Bu hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre ‘A, B, C’ harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez.

BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 100-85 = A
BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 84-70 = B
BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 69-60 = C

Parçalı Geçiş: Öğrencinin Okuduğunu Anlama bölümünden geçebilmesi için 100 üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. Yazma bölümünden geçebilmesi için ise 100 üzerinden en az 56 alması gerekmektedir.

Sınav Sonucuna İtiraz Hakkı

Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklandığı gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz hakkının amacı, sınav sonucunda teknik bir hata olduğunu düşünen öğrencinin girişimi ile mevcut olması halinde söz konusu hatanın düzeltilmesini sağlamaktır. İtiraz değerlendirmeleri sırasında kağıtlar farklı kriterlere göre değerlendirilmez . Bu yüzden sınav sonucunda gerçekten bir hata olduğunu düşünen kişilerin itiraz etmesi beklenmektedir.

İtiraz edecek olan öğrencilerin online itiraz formunueksiksiz ve doğru olarak doldurmaları son derece önemlidir. İtiraz edilen sınav kağıtları, öğretim elemanları tarafından itiraz başvurularının bitiminden sonraki gün incelenir ve sonuçlar değerlendirmenin yapıldığı günün sonunda YADYOK web sayfasında ilan edilir.

2020-2021 Akademik yılı BUEPT/BÜYES tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim‘de ilan edilir.

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı (BUEPT) Örneği

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

BÜYES/BUEPT’e Eşdeğer Olan Sınavlar

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavlarını BÜYES/BUEPT’e eşdeğer sınavlar olarak onaylamıştır. TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonuçları, YADYOK tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Sadece son iki yıl içinde alınmış sınavlar onaylanmaktadır. Kurumsal TOEFL® (ITP) sonuçları kabul edilmemektedir. Öğrenciler, TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuçları ilan edildiğinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne gelerek onay belgesi alırlar. TOEFL® IBT ve IELTS Academic’in (Paper-based/ Computer-delivered) genel toplamında yeterli notu alan ancak yazma bölümünde şart koşulan asgari puanı alamayan öğrenciler, BÜYES/BUEPT ile aynı gün yapılan TWE’ye girebilir ve başarılı olmaları durumunda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonucu ile birlikte İngilizce yeterlik onayı alabilirler.

9 Ocak 2013 İtibarı ile Şart Koşulan TOEFL® (IBT) ve IELTS (Academic) Başarı Kriterleri

Bu değerlendirmelerde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda, yeni puan değerleri öğrencilere ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren bu değerler geçerli kabul edilir.

TOEFL® IBT 79, Writing 22
TOEFL® IBT 79, TWE Pass
IELTS Academic
(Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, Writing 6.5
IELTS Academic
(Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, TWE Pass

 

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

Boğaziçi Üniversitesi Buept Sınavı

error: Tüm hakları saklıdır