Erasmus sınavını kazanarak yurt dışında istediğiniz okulda okumak için vakit kaybetmeyin! Erasmus sınavını W.O.L.A. ile kazanacaksınız!

ERASMUS SINAVI PROGRAMIMIZ

– ERASMUS SINAV SİSTEMİNE ÖZEL EĞİTİM
– ERASMUS SINAVLARINA YÖNELİK ÖZEL SINAV PROGRAMI
– ERASMUS SINAVINA YÖNELİK HAZIRLANMIŞ ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA
– ERASMUS SINAVI VE YURT DIŞI TECRUBESİ OLAN EĞİTMENLER
– HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU ETÜT PROGRAMLARI
– W.O.L.A. eğitim materyalleri kullanılmaktadır.

* Tüm eğitmenlerimiz uzman ve tecrübeli akademisyenlerdir.
* Kursumuzda bulunan geniş arşivimiz hazırlık materyalleri ile öğrencilerimizin hizmetindedir.

Ana sayfa » Erasmus

ERASMUS Nedir ?

Erasmus Nedir ? sorusunun cevabı, üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini öngören bir yükseköğretim programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program, üniversiteler arası iletişimi geliştirmeyi ve Avrupalılık boyutunun arttırılmasını amaçlar. Bu doğrultuda Erasmus programı, Avrupa üniversiteleri arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek amacıyla öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimini sağlamayı ve Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin tanındığı ortak bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Hayat boyu Öğrenme Programı (Life Long Learning Programme, LLP) olarak da bilinen Erasmus programı Avrupa ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmektedir. Erasmus Programı, bölgesel bir Topluluk Programı’dır.

ERASMUS Nedir ?

Erasmus’a dair bilinmesi gereken en temel dört faktör:

Erasmus programı, bir yabancı dil öğrenme programı değildir.

Erasmus programı, bir burs programı değildir.

Erasmus programı, bir diploma programı değildir.

Erasmus programı, bir araştırma programı değildir.

ERASMUS Nedir?

ERASMUSERASMUS

Erasmus Programının en temel amacı Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının eğitim kalitesini kültürel etkileşimlerle arttırmaktır. Program üniversite öğrencilerinin hareketliliğini hedefler. Avrupa Birliği tarafından oluşturulup yürütülen bu program, Avrupa kıtasında bulunan bütün üniversiteleri Avrupa Birliği altında birbirine bağlamayı amaçlamaktadır.

Avrupa’daki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve eğitmen hareketliliği sağlamak Erasmus Programının amaçları arasında yer almaktadır. Öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak programa katılan ülkelerdeki akademik çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması, yükseköğretim kurumları arasındaki şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak temel amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, ülkelerarası akademik projeler geliştirme hakkı hem öğrencilere hem de eğitmenlere tanınmaktadır.

Erasmus Programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa’da yükseköğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde dünya piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.

Program, Avrupa’da 31 ülkede ve yaklaşık 1800 üniversitede 2006 yılından beri uygulanmaktadır. Bu 31 ülkeden 27 tanesi AB üyesidir: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, İspanya, İngiltere, Estonya, Kıbrıs, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, İsviçre, Malta, Bulgaristan, Romanya ve kalan 3 tanesi Avrupa Ekonomik Alanı üyesidir: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn ve bir tanesi de AB’ye Aday ülke olan Türkiye’dir.

Ülkemizde, 94 Devlet üniversitesi, 45 Vakıf üniversitesi, 5 Vakıf meslek yüksekokulu, 5 Kıbrıs üniversitesi bu programı uygulamaktadır.

Erasmus Programı, sadece 31 ülkenin öğrencilerinin kullanımına açıktır.

Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurur. Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter_EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus ve Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.

Öncelikle Erasmus Programı’na dâhil olan ülkelerden başvuruda bulunan öğrencinin, sonucunda bir derece ya da diploma elde edeceği lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinden birinde olması gerekmektedir.

Öğrenciler okumakta oldukları yüksek eğitim kurumunun en az birinci yılını tamamladıktan sonra Erasmus Programı’ndan faydalanmak için başvuruda bulunabilirler. Eğitim kurumlarının hazırlık sınıfları bu bir yıl kapsamında sayılamaz. Başvuruda bulunan lisans ve ön lisans öğrencilerinin, başvuruda bulundukları zamana kadar olan süredeki genel not ortalamaları en az 2.50/4.00 ya da 75/100, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 3.00/4.00 ya da 80/100 olması gerekmektedir.

Hiç bir öğrenci Erasmus Programı’ndan birden fazla kez yararlanamaz. Öğrenciler, akademik hayatları boyunca sadece bir defa başka bir ülkede değişim programı öğrencisi olarak bulunabilir.

Programa katılmak isteyen öğrencinin, okumakta olduğu yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak olan yabancı dil sınavına girmesi ve geçerli not (60/100) alması gerekmektedir. Gidilecek olan üniversitenin öğretim dilinin yaygın olarak konuşulan dillerden birinde olmaması ve üniversite tarafından bu dillerde yabancı dil sınavı yapılamaması durumunda, öğrencinin söz konusu dili programı takip edebilecek düzeyde (intermediate) bildiğini gideceği yarıyıl/yıldan önce kurs katılım sertifikası ya da Erasmus Yoğun Dil Kursu’na kabul edildiklerine dair alacakları belge ile belgelendirmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuruları değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:

* Akademik başarı düzeyi : %50
* Dil seviyesi : %50

Başvuruda bulunan öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemek için kullanılacak yöntem, kurumun aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencilerinde aynı ölçütü kullanması kaydıyla, yükseköğretim kurumlarının kendilerine bırakılmıştır.

Erasmus Programının vereceği hibe, öğrencinin öğrenim göreceği süre içerisinde hayatını idame ettirebilmesi için yapılan bir katkıdır. Erasmus hibesi bir burs değildir. Verilen miktar, öğrencinin harcamalarını tam olarak karşılayıp karşılamayacağı gittiğiniz ülkenin hayat pahalılığına bağlı olup, ailesinden veya başka bir burs programından da maddi destek almasını gerektirebilir.

Öğrencilere verilecek olan Eramus hibe miktarı her sene Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenir. Erasmus Programı’na dâhil olacağı ve hibe alacağı kesinleşen öğrenci, hak kazandığı hibenin %80’ini gitmeden önce alır. Geriye kalan %20’lik kısmı öğrenci öğrenimini tamamlayıp geri döndüğünde alır. Bunun için de yurtdışında öğrenim süresi ile ilgili bir rapor vermeli ve bu rapora süreyi teyit eden belgeler de ilave etmelidir. Aynı zamanda gittiği okulda aldığı toplam ders sayısının en az üçte ikisinden başarılı olması gerekmektedir. Bu iki ölçütü sağladıktan sonra yapılacak olan bu ödemeyle birlikte, öğrenci elde etmesi gereken Erasmus hibesinin %100’ünü almış olacaktır.

Erasmus Programı ile giden öğrencilerin, eğitimlerini tamamlayıp Türkiye’ye geri dönmeden önce gittikleri eğitim kurumundan mutlaka “Katılım Sertifikası” belgesini ve “Transkript” belgesini almaları ve bu belgeleri dönünce Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmeleri gerekir. Erasmus hibesinin dönüşte ödenen %20’lik kısmı “Katılım Sertifikası” üzerinde belirtilen tarihlere göre hesaplanır ve ödenir.

Karşı üniversiteden alınan “Transkript”, öğrencilerin orada aldıkları derslerin kendi eğitim kurumlarında sayılabilmesi için Erasmus Bölüm/Fakülte Koordinatörüne iletilir. Orada alınan notların kendi eğitim kurumunun kullandığı not sistemine çevirme işlemi fakülte tarafından yapılır. Daha sonra Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile bu belge ve notlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir ve orada onaylanır.

Öğrenciler, yurtdışından döndükten sonra elektronik ortamda ellerine ulaşıcak olan, standart bir rapor formunu doldurmak zorundadır.

Başvurularınızı yaptıktan sonra Erasmus sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi dış ilişkiler web sitelerinde açıklanır. Ortalaması 2.20’nin altında olan ya da alttan çok fazla dersi olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Başvuru yaparken tercih edilen okullar seçilir. Erasmus yapmak istenilen ülke her fakültenin anlaşmalı olduğu ülkeler ve üniversitelere göre farklılık göstermektedir.

Üniversitelerin Erasmus sınavları genellikle bahar döneminde Mart ayında yapılır. Erasmus sınavı iki gün içerisinde yapılır. Genel olarak ilk gün yazılı sınav yapılır. İkinci gün ise konuşma sınavı yapılır. Sınav sistemi genel olarak hazırlık atlama sınavlarına benzer bir şekilde uygulanır ve içeriği okuldan okula değişiklik gösterir.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yine okuldan okula değişiklik göstermesinin yanında, sene başında yayınlanan akademik takvimde sınavlarla ilgili genel olarak bilgiler yer alır, hem akademik takvimden hem de ilgili kurumun Dış İlişkiler Fakültesi web sitesi takip edilerek sonuç ve süreç takip edilebilir.

error: Tüm hakları saklıdır