IELTS Reading

IELTS ACADEMIC READING (AC) TEST

Akademik Okuma sınavına hızlı bir bakış:Akademik Okuma testi, tanımlayıcı ve olgusaldan söylemsel ve analitik olana kadar değişen üç uzun metin içerir. Metinler özgün olup kitap, dergi, dergi ve gazetelerden alınmıştır.Seçilen metinler uzman olmayan bir hedef kitle için seçilmiştir, ancak üniversite kurslarına giren veya profesyonel kayıt arayan kişiler için uygundur.

IELTS ACADEMIC READING QUESTION TYPES

Bu sınavda size sorulabilecek 14 farklı soru tipi mevcuttur.Sınavda 3 bölüm okumalı ve 40 adet soru cevaplamalısınız. Bu sorular
farklı soru tiplerine ayrılmıştır. Her pasajda değişiklik göstermekle birlikte yanıtlanması gereken 3 ya da 4 farklı soru tipi vardır.IELTS sınavına hazır olmak için tüm soru tiplerini nasıl çözeceğinizi biliyor olmanız önemlidir. Sizinle IELTS sınavı reading bölümünde karşılaşabileceğiz bazı soru türlerinin listesini ve ipuçlarını paylaşıyoruz.

Diagram label completion(Diyagram etiketi tamamlama)

IELTS Reading sınavında istenen kelimelerin sayısından fazlasını yazarsanız, puan kaybedersiniz. Sayıları yazarken rakamlar veya kelimeleri kullanarak yazabilirsiniz.Tireli sözcükler tek sözcük olarak sayılır. Cevapların pasajda sırayla gerçekleşmesi gerekmez. Ancak, genellikle metnin tamamı yerine tek bir bölümden gelirler. Diyagram, bir tür makineyi veya bir binanın parçalarını veya resimsel olarak gösterilebilen başka herhangi bir öğeyi gösterebilir. Bu görev türü genellikle süreçleri açıklayan metinlerle veya açıklayıcı metinlerle kullanılır. Şema etiketini tamamlama, ayrıntılı bir açıklamayı anlama ve bunu bir şema şeklinde sunulan bilgilerle ilişkilendirme yeteneğinizi değerlendirir.

Örnek soru tipine

https://ielts-up.com/reading/diagram-completion-1.html Ulaşabilirsiniz.

Identifying a writer’s views or claim
(Bir yazarın görüşlerini veya iddialarını belirleme)
Bir yazarın görüşünü veya iddiasını belirlemeniz gereken bu soru türünde, size bir dizi ifade veriliyor ve soruluyor olacaktır:
Sorular şu şekilde sorulmaktadır;
“Do the following statements agree with the views/claims of the writer?”Aşağıdaki ifadeler yazarın görüşleri / iddiaları ile uyuşuyor mu?
Cevap olarak “Yes’, ‘No’ or ‘Not given’. “ Evet;Hayır veya Verilmedi seçenekleri mevcuttur.
No ve Not given arasındaki farkı anlamak önemlidir. No yazarın görüşlerinin veya iddialarının ifadeye açıkça katılmadığı anlamına gelir, yani yazar soruyu ifade eder veya soruda verilenin tersi bir iddiada bulunur; Not given görüş veya iddianın ne doğrulanmış ne de çelişkili olduğu anlamına gelir.

ÖNEMLİ:Soruya cevap verirken, konuyla ilgili kendi bilginizden etkilenmediğinizen emin olmanız önemlidir.

Tam olarak parçada yazan bilgiye göre cevap vermelisiniz.

Bu soru türü, görüşleri veya fikirleri tanıma yeteneğinizi değerlendirir ve bu nedenle genellikle söylemsel veya tartışmacı metinlerde kullanılır.

Örnek soru tipine;

https://www.ieltsexam.net/practice_tests/69/Academic_Reading_sample_task_Identifying_writers_views_or_claims/664/Ulaşabilirsiniz.

 

IELTS Reading sınavında Identifying information (Tanımlama bilgileri).

Size, verilen bilgileri tanımlamanızı istenecek bir dizi ifade verilecek ve sorulacaktır,Sorular şu şekilde sorulmaktadır;
Do the following statements agree with the information in the text?”
Aşağıdaki ifadeler metindeki bilgilerle uyuşuyor mu?
Cevap olarak “Yes’, ‘No’ or ‘Not given’. “ Evet;Hayır;veya;Verilmedi,seçenekleri mevcuttur.
No; ve “Not Given; arasındaki farkı anlamak önemlidir.No; pasajın söz konusu ifadenin tersini ifade ettiği anlamına gelir.
Not given ifadesi, ifadenin pasajdaki bilgilerle doğrulanmadığı veya çelişmediği anlamına gelir.

Örnek soru tipine; https://www.ielts-exam.net/practice_tests/69/IELTS_General_Reading_Identifying_information/655/ ulaşabilirsiniz.

Matching features (Eşleşen özellikler)

IELTS Reading sınavında bir dizi ifadeyi veya bilgi parçasını bir seçenekler listesiyle eşleştirmeniz istenmektedir. Seçenekler, her biri harflerle tanımlanan metinden bir grup özellik olarak sunulur. Örneğin, farklı araştırma bulgularını bir araştırmacı listesiyle veya özellikleri yaş gruplarıyla, olayları tarihsel dönemlerle vb. Eşleştirmeniz gerekebilir. Bazı seçeneklerin kullanılmaması ve diğerlerinin birden fazla kullanılması mümkündür. Talimatlar, seçenekleri birden fazla kullanıp kullanamayacağınızı size söyleyecektir.

Eşleşen özellikler, metindeki gerçekler arasındaki ilişkileri ve bağlantıları tanıma yeteneğinizi ve fikirleri ve teorileri tanıma yeteneğinizi değerlendirecektir. Hem olgusal bilgilerle hem de fikir temelli söylem metinleriyle kullanılabilir. Gerekli bilgileri bulmak için metni gözden geçirip tarayabilmeniz ve ardından doğru özelliği eşleştirmek için ayrıntıları okuyabilmeniz gerekecektir.

Örnek soru tipine;https://www.cambridgeenglish.org/images/ielts-academic-reading-task-type-6-matching-features-activity.pdf ulaşabilirsiniz.

IELTS READING sınavında Eşleşen başlıklar (Matching headings)

Başlık, metnin paragraf veya bölümünün ana fikrini ifade eder. Eşleşen başlıklar soru türünde, size bir başlık listesi verilir ve ardından başlığı doğru paragraflar veya bölümlerle eşleştirmeniz istenir. Her zaman paragraflardan veya bölümlerden daha fazla başlık olacaktır, bu nedenle bazı başlıklar kullanılmayacaktır. Göreve bazı paragrafların veya bölümlerin dahil edilmemesi de mümkündür. Bu soru türü, açıkça tanımlanmış temalara sahip paragraflar veya bölümler içeren metinlerde kullanılır. Eşleşen başlıklar, bir metnin paragraflarındaki veya bölümlerindeki ana fikri veya temayı tanıma ve ana fikirleri destekleyici fikirlerden ayırt etme becerinizi test eder.

Örnek soru tipine;

https://www.ielts.org/-/media/pdfs/pb-sample-test-materials/academic-reading-sample-task-matching-headings.ashx?la=en ulaşabilirsiniz.

Eşleşen bilgiler (Matching information)

Bu eşleşen bilgi soru türünde, bir metnin harfli paragrafları veya bölümleri içinde belirli bilgileri bulmanız ve ardından doğru paragrafların veya bölümlerin harflerini seçmeniz gerekir. Bulmanız istenebilir:
1-Belirli detay
2-Bir örnek
3-Bir neden
4-Bir tanım
5-Bir karşılaştırma
6-Özet
7-Bir açıklama.
Metnin her paragrafında veya bölümünde mutlaka bilgi bulmanız gerekmeyebilir, ancak belirli bir paragraf veya bölümde bulmanız gereken birden fazla bilgi olabilir. Böyle bir durumda, bir harfi birden fazla kullanabileceğiniz söylenecektir. Bu eşleşen bilgi soru türü, ayrıntıların bulunmasından bir özetin veya tanımın
tanınmasına kadar çok çeşitli okuma becerilerini test ettiği için herhangi bir metinle kullanılabilir.Eşleştirme bilgileri, belirli bilgileri tarama yeteneğinizi değerlendirir.

Örnek soru tipine;https://www.cambridgeenglish.org/images/ielts-academic-reading-task-type-4-matching-information-activity.pdf ulaşabilirsiniz.

Eşleşen cümle sonları (Matching sentence endings)

Cümle sonlarını eşleştirmeniz gerektiğinde, size okuma metnine göre bir cümlenin ilk yarısı verilir ve olası seçenekler listesinden cümlenin en iyi şekilde tamamlanmasını seçmeniz istenir.Sorular olduğundan daha çok seçenek olacak.Daha sonra cümleyi tamamlamak için doğru seçeneği seçmeniz gerekecek. Sorular pasajdaki bilgilerle aynı sıradadır: yani, bu gruptaki ilk sorunun cevabı ikinci sorunun cevabından önce bulunacaktır ve bu böyle devam eder.
Eşleşen cümle sonları, bir cümle içindeki ana fikirleri anlama yeteneğinizi değerlendirir.

Örnek soru tipine;https://www.cambridgeenglish.org/ ulaşabilirsiniz.

Çoktan seçmeli (Multiple choice)

Üç tür çoktan seçmeli soru vardır:
1)Dört seçenekten en iyi cevabı seçin (A, B, C veya D)
2)Beş seçenekten en iyi iki cevabı seçin (A, B, C, D veya E)
3)Yedi seçenekten en iyi üç cevabı seçin (A, B, C, D, E, F veya G)

Her çoktan seçmeli soru, bir cümlenin ilk kısmının size verildiği bir cümleyi tamamlamayı içerebilir ve daha sonra seçenekler arasından onu tamamlamak için en iyi yolu seçmeniz veya tam bir soruyu yanıtlamanız gerekebilir.Sorular, okuma metnindeki bilgilerle aynı sırada sunulur. Bu nedenle, ilk çoktan seçmeli sorunun cevabı, ikinci çoktan seçmeli sorunun cevabından önceki metinde yer alacaktır ve bu böyle devam edecektir.

Örnek soru tipine https://www.cambridgeenglish.org/images/ielts-academic-reading-task-type-7-matching-sentence-endings-activity.pdf ulaşabilirsiniz.

Cümle tamamlama (Sentence completion)

Sınavda bu cümle tamamlama soru tipinde okuma metninden alınan cümleleri tamamlamanız gerekmektedir.Talimatlar, cevabınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıklığa kavuşturacaktır,
Örneğin;

Parçadan “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER’, ‘ONE WORD ONLY’ or ‘NO MORE THAN TWO WORDS’.
Soru talimatlarında ki kelime sayısından fazla yazarsanız, puan kaybedersiniz. Sayılar rakamlar veya kelimeler kullanılarak yazılabilir.Tireli sözcükler tek sözcük olarak sayılır. Sorular pasajdaki bilgilerle aynı sıradadır: yani,bu gruptaki ilk sorunun cevabı ikinci sorunun cevabından önce bulunacaktır ve bu böyle devam eder. Cümle tamamlama, ayrıntıları veya belirli bilgileri bulma yeteneğinizi değerlendirir.

Örnek soru tiplerine;https://ieltsliz.com/ielts-reading-practice-sentence-completion/ulaşabilirsiniz.

Kısa cevaplı sorular (Short-answer questions)

Bu soru tipinde, kısa cevap veren bir soruyu cevaplamanız gerekmektedir. Genellikle metindeki ayrıntılarla ilgili gerçek bilgilerle ilgili soruları cevaplayacaksınız.
Cevaplarınızı metindeki kelimeleri veya sayıları kullanarak yazmalısınız. Talimatlar,cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıklığa kavuşturacaktır,
Örneğin;

Pasajdan ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER’, ‘ONE WORD ONLY’ or ‘NO MORE THAN TWO WORDS’
İstenen kelimelerin sayısından fazlasını yazarsanız, puan kaybedersiniz. Sayılar rakamlar veya kelimeler kullanılarak yazılabilir. Tireli sözcükler tek sözcük olarak sayılır. Sorular metindeki bilgilerle aynı sıradadır. Kısa cevaplı sorularda, metindeki kesin bilgileri bulma ve anlama yeteneğinizi değerlendirir.

Örnek soru tiplerine;

https://www.ielts-exam.net/practice_tests/69/IELTS_General_Reading_short_answer_questions/660/ulaşabilirsiniz.

Özet, not, tablo, akış şeması tamamlama(Summary, note, table, flow-chart completion)

Bu özet tamamlama soru tipinde, size metnin bir bölümünün bir özeti verilecek ve bunu metinden alınan bilgilerle tamamlamanız istenecektir. Özet, genellikle pasajın bütünü yerine yalnızca bir kısmından oluşacaktır. Verilen bilgiler şu şekilde olabilir:

(1) Birkaç bağlantılı metin cümlesi (özet olarak anılır)
(2) Birkaç not (notlar olarak anılır)

(3) Bazı hücrelerinin boş veya kısmen boş olduğu bir tablo (tablo olarak adlandırılır)
(4) Bazı kutular veya adımlar boş veya kısmen boş (akış şeması olarak anılır) bir olay dizisini göstermek için oklarla bağlantılı bir dizi kutu veya adım.

Cevaplar metinde olduğu gibi aynı sırayla ortaya çıkmayacaktır.Ancak, genellikle metnin tamamı yerine tek bir bölümden gelirler.Bu görev türünün iki çeşidi vardır. Sizden istenebilir:
1. metinden kelimeleri seçin
2. cevaplar listesinden seçim yapın.
Kelimelerin pasajdan seçilmesi gerektiğinde, talimatlar cevaplarınızda kaç kelime veya sayı kullanmanız gerektiğini açıkça ortaya koyacaktır.
Örneğin; Pasajdan. ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER’, ‘ONE WORD ONLY’ or ‘NO MORE THAN TWO WORDS’.
İstenen kelimelerin sayısından fazlasını yazarsanız, puan kaybedersiniz.Sayılar rakamlar veya kelimeler kullanılarak yazılabilir.Tireli sözcükler tek sözcük olarak sayılır. Cevapların bir listesi verildiğinde, çoğunlukla tek bir kelimeden oluşurlar.Bu görev türü genellikle kesin gerçek bilgilerle ilişkili olduğundan, genellikle açıklayıcı metinlerle kullanılır.Metnin bir bölümünün ayrıntılarını ve / veya ana fikirlerini anlama yeteneğinizi değerlendirecektir. Bir özet veya not içeren varyasyonlarda, belirli bir boşluğa uyacak kelime (ler) in türünün farkında olmanız gerekir (örneğin, bir isme ihtiyaç olup olmadığı veya bir fiil vb.).

Örnek soru tiplerine;

https://www.cambridgeenglish.org/images/ielts-academic-reading-task-type-9-summary-note-table-flow-chart-completion-activity.pdf
ulaşabilirsiniz.

IELTS AKADEMİK (AC) PUAN HESAP TABLOSU
IELTS Reading Akademik Band Score

 8.5   8   7.5   7   6.5     5.5     4.5   4   3.5   3   2.5

 

Score
/ 40
39-40 (9)/37-38 (8.5)/35-36 (8)/33-34 (7.5)/30-32 (7)/27-29 (6.5)/23-26 (6)/19-22 (5.5)/15-18 (5)/13-14 (4.5)/10-12 (4)/8-9(3,5)/6-7(3)/4-5(2.5)

 

IELTS GENERAL TRAINING READING (GT) TEST

“General” Okuma sınavına hızlı bir bakış;

IELTS (GT) READING Genel Eğitim Okuma testi, IELTS (AC) READING akademik okuma testinden birkaç yönden farklıdır. Bu farklılıklar okuma parçalarında ki metinlerin dili ve zorluk seviyelerinden dolayıdır. Genel Okuma Testi de Akademik Okuma testi gibi 40 sorudan oluşmaktadır ve de süre yine 60 dk.dır.

(GT) QUESTION TYPES OF GENERAL READING

(IELTS GENEL EĞİTİM (GT) OKUMA SORU TİPLERİ)

GT Okumasında üç bölüm vardır. Ancak birinci ve ikinci metinlerde birden fazla metin olabilir. Bölümler giderek zorlaşmaktadır.
BÖLÜM 1
Bu bölümde metinler İngiliz yaşamı ile ilgili bir, iki veya üç metne dayanmaktadır.

Metin konuları örneğin bir otel, spor merkezi tesisleri vea eğitim bursları ile ilgili bir reklam olabilir.

Metinler uzun değildir ve metinler açıklayıcı olmaktan daha çok gerçeklere dayanmaktadır.
BÖLÜM 2
Bu bölüm aynı zamanda birden fazla metinden oluşturabilir. Ve metinler genellikle ücret planları, çalışma koşulları veya makina talimatları ile ilgili çalışmalar ile ilgilidir.
BÖLÜM 3
Son bölüm olan 3.bölüm genellikle uzun ve en zor olan tek metindir.

IELTS GENEL EĞİTİM (GT) PUAN HESAP TABLOSU

 

Score (9)=40 (8.5)=39 (8)=37-38 (7.5)=36 (7)=34-35 (6.5)=32-33 (6)=30-31 (5.5)=27-29 (5)=23-26 (4.5)=19-22 (4)=15-18 (3.5)12-14 (3)=9-11 (2.5)=6-8

 

IELTS (GT) READING QUESTION TYPES:

Genel Eğitim Okuma Testinde sorulacak soru türleri akademik test ile aynıdır.

*matching headings
*true-false-not given/yes-no-not given
*matching paragraph information

*summary completion
*sentence completion
*short answer questions
*table/flow chart completion
*diagram labeling
*multiple-choice/ list selection
*Choosing a title
*categorization
*matching sentence endings

IELTS Reading İPUÇLARI: Puanımı nasıl artırabilirim

Aşağıda, puanınınızı nasıl yükseltebileceğiniz ile ilgili IELTS READING ipuçlarını bulabilirsiniz.Sizinle paylaştığımız ipuçlarıi hem IELTS okuma sınavı becerilerini geliştirmeye hem de İngilizcenizi geliştirmeye yönelik ipuçlarını içerir.

1- IELTS READING PART (IELTS Okuma Bölümü) soru tiplerinde ki becerilerinizi geliştirin: Yaklaşık 14 farklı soru türü vardır. Her soru tipini çözebilmek için strateji geliştirmeniz gereklidir.Bazı soru türlerinin cevapları sıra ile gelmektedir. Bazı soru türlerinin cevaplarını metnin içinden arayıp bulmanız gerekmektedir. Bu tür bilgileri biliyor olmanız yalnızca zamandan tasarruf etmenize değil, aynı zamanda doğru yanıtları bulmanıza da yardımcı olacaktır.

WOLA DA IELTS EĞİTİMİNDE:

*IELTS READING bölümünde yer alan tüm soru tiplerine ve çözüm yöntemlerine onlarca örnek ile öğrenerek çalışıyoruz…
*Daha önce çeşitli kurslarda eğitim almış olan öğrencilerin “reading” bölümünde belli bir puanı aşamadıklarını gözlemlemekteyiz.
Sadece soru tiplerinin çözümünü biliyor olmak IELTS READING bölümünde yüksek ve gerekli puanı almanız için yeterli değildir.

IELTS Reading sınavında verilen reading parçasını tam olarak anlamadan gerekli puanın alınması mümkün değildir.Bu beceriye sahip olmayan adaylar 4-5 score bandından daha yukarı bir puan almakta zorlanmaktadırlar. Reading bölümünde başarılı olmak için;*Reading parçasından geçen cümleleri anlamak ve de soruları çözebilmek için anlamayı anlamlandırmayı bilmek gereklidir.

Bu beceriye sahip olabilmek için ileri İngilizce gramer eğitimine sahip olmanız gerekir.WOLA ACADEMY de IELTS eğitiminde “reading” parçasını okumayı,
anlamayı ve anlamayı anlamlandırmayı İLERİ İNGİLİZCE gramer eğitimi vererek öğretiyoruz.

*Reading parçasından geçen cümleleri anlamak için elbette kelime bilgimizin iyi düzeyde olması gerekir. Akademik bir sınav ile karşı karşıya olduğumuz için elbette spesifik olarak akademik kelime bilgimizin iyi düzeyde olması gerekir.

 Sınavda

IELTS READING bölümünde yüksek ve göreceli geçer puan alabilmek için akademik kelime bilgimizin yüksek olması gerekliliği yanında mutlaka akademik kelimelerin eş ve zıt anlamlarını da mutlaka iyi bir düzeyde biliyor olmalıyız.SINAVINIZA GÖRE bilmeniz gereken AKADEMİK VOCABULARY kelimelerin EŞ ANLAMLARINI- ZIT ANLAMLARINI içeren detaylı çalışma dosyalarını derslerimiz de öğrencilerimiz ile işlemekteyiz.WOLA da; sınav formatına uygun DETAYLI READING SINAV FORMAT İÇERİĞİNİ çalışıyoruz.Sınavlarınızda karşılaşacağınız SORU YAPILARINI ve de ÇÖZME YÖNTEMLERİNİ çalışıyoruz…
Tüm soru tiplerine göre ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİ öğreniyoruz…

2- Skimming&Scanning: IELTS sınavında başarılı olmak için pasajları gözden geçirip hızlıca tarayabilme yöntemi olan “skimming-scanning” yöntenmini biliyor olmanız önemlidir. Gözden geçirmek, içerik hakkında genel bir fikir edinmek için bir pasajı okumaktır. Soruları çözmeden önce bunu yapmanız önerilir. “skimming-scanning” yapıyor olmanız pasajın ANLAŞILDIĞI anlamını vermemektedir.“skimming&scanning” yapıyor olmanız size konu ve düzen hakkında fikir edinme şansı vermektedir. Metnin tamamını 2 ile 3 dk gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.Ve de konu ile ilgili dikkatinizi çeken noktaların altını çizmenizi tavsiye ediyoruz.“skimming&scanning” bilgiyi hızlı bir şekilde bulma yeteneğinizdir ve“skimming&scanning” yapıyor olmanız parçayı anladığınız anlamına gelmemektedir.

 Sınavda

*Daha önce çeşitli kurslarda eğitim almış olan öğrencilerin “reading” bölümünde belli bir puanı aşamadıklarını gözlemlemekteyiz. IELTS READING sınav bölümünde “skimming&scanning” yaptıklarını söylemektedirler.Bu sebeple “skimming&scanning” yöntemi ile soruların cevaplarını bulma yönteminin IELTS READING bölümünde yüksek ve geçerli puanı almak için tek başına yeterli olmadığının bilinmesi önemlidir.Öğrencilerin en çok hata yaptığı çözüm yöntemi, soruya bakmak, sorudan ilgili kelimeyi ilk parçada gördüğümüz yerden alıp cevap olarak yazmak. Konuşma dilinde özetle “copy-paste” yapıyoruz ve de READING bölümünde istediğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz…

Sorularda ki kelimeler den; okuma parçasının içerisinde ki cevabı bulmak bir ÇÖZÜM YÖNTEMİ.Ve ama bu yöntemin de biz çözüm taktiği var. En önemlisi sınavlarınızın da karşılaşacağınız SORU TİPLERİ ve de NASIL ÇÖZECEĞİNİZİ bilmek!!!

Depratik yapabileceğiniz SINAVLARINIZ FORMATINDA örnek READING SINAVLARI çözmek! WOLA da IELTS SINAV eğitiminde;

*IELTS SINAV FORMATI ÖRNEK READING parçaları üzerinden HER BİR SORU TİPİNİ ÇÖZME TAKTİKLERİNİ çalışıyoruz.*ÖRNEK IELTS READING PARÇASI ÜZERİNDEN SORU ÇÖZÜM VE ANLATIMLARINI işliyoruz.*IELTS READING parçalarını anlamayı hem gramer hem de kelime bazında çalışarak öğreniyoruz…

3- HIZLI OKUMA BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN:

IELTS sınavında soruları zamanında tamamlama yeteneğinizi gerçekten zorlayacak katı bir zaman sınırı vardır.

Cevaplarınızı hızlı bir şekilde bulabilmek için hızlı okuma becerilerinizi geliştirmelisiniz.

WOLA da IELTS SINAV eğitiminde;*IELTS READING BÖLÜMÜNDE BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN NASIL ÇALIŞMANIZ GEREKTİĞİNİ ANALİZ VE ÇÖZÜM TAKTİKLERİNİ;

Kelime çalışma yöntemimiz ve de WOLA METHOD ile birlikte onlarca IELTS READING SINAV formatında WOLA ACADEMY tarafından hazırlanmış özgün “Ielts reading”parçaları üzerinden çalışıyoruz.

4- TÜM PASAJI ANLAMAYA ÇALIŞMAYINIZ:

IELTS sınavı reading bölümünde hedefimiz soruların cevaplarını bulmaktır.Soruların çoğu, size verilen bilgileri bulma ve ardından bu bilgileri içeren cümle ya da cümleleri anlama yeteneğinizi test eder.Tüm pasajın daha ayrıntılı anlaşılmasını gerektiren iki tür soru vardır.Bu sorular; başlıkları eşleştirme ve bir başlık seçme soru tipleridir.Diğer tüm sorular yer belirlemeye dayanmaktadır.

WOLA DA IELTS READING EĞİTİMİ; IELTS sınav formatına uygun DETAYLI READING SINAV FORMAT İÇERİĞİNİ
çalışıyoruz…*IELTS sınavlarında karşılaşacağınız SORU YAPILARINI ve de ÇÖZME YÖNTEMLERİNİ çalışıyoruz…* IELTS tüm soru tiplerine göre ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİ öğreniyoruz…

5-)KELİME DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEK:

Kelime dağarcığınızın yeterli olmaması öğrencilerin ihtiyaç duydukları puanı alamamalarının temel nedenlerinden biridir.

Kelime öğrenmek sadece bir kelimenin anlamını öğrenmekle ilgili değildir. Bir kelimeyi ne zaman kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmekle ilgilidir. Ayrıca sözcüklerle hangi eşdizimlerin (fiiler v eşleme isimleri) kullanılabileceğini bilmekle ilgilidir.Akademik kelimelerden IELTS sınavına göre mutlaka bilinmesi gereken kelimeleri bilmelisiniz ve de çok okuma parçası okuyarak ve belirttiğimiz yöntemlerle çalışarak gelişim sağlamalısınız.

WOLA DA IELTS READING EĞİTİMİMİZDE:

***“IELTS SINAVINIZA GÖRE bilmeniz gereken AKADEMİK VOCABULARY kelimelerin EŞ ANLAMLARINI- ZIT ANLAMLARINI içeren detaylı çalışma dosyalarını;
***”PHRASAL VERB” LERİN NEDEN ÖNEMLİ OLDUĞUNU, YAPILARINI, BİLMENİZ GEREKEN PHRASAL VERBLERİ;

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ANLAMLARINI VE DE TÜRKÇE VE İNGİLİZCE CÜMLE İÇİN DE KULLANIMLARINI…
***AKADEMİK GRAMMER KULLANIRKEN KULLANMANIZ MUST OLAN PAST TENSE -PERFECT TENSE İLE KULLANMANIZ GEREKEN IRREGULAR VERB LİSTESİNİ…
***Sınavlarınız da en çok çıkan kelimelerin listesini… WOLA METOD ile çalışıyoruz.

6-ANAHTAR KELİMELER:

Her soru, pasajdaki bilgileri bulmanıza ve doğru cevabı bulmanıza yardımcı olacak anahtar sözcüklere sahip olacaktır. Anahtar kelimeyi bulmayı ve bunları doğru kullanmayı öğrenmelisiniz. Anahtar kelimelerin başka kelimelerle ifade edilemeyeceğini de kontrol etmelisiniz. WOLA da IELTS READING eğitimimizde anahtar kelimeleri doğru bulmayı öğreniyoruz. Bazı anahtar kelimeler örneğin;isimler, tarihler, sayılar, yerler vb. gibi kolaylıkla bulunabilecek anahtar kelimelerdir. Bunların dışında dikkatlice öğrenilmesi gereken anahtar kelime bulma yöntemleri vardır. İncelikle çalışılması ve öğrenilmesi gereklidir.

7- DİL BİLGİSİ:

Sınavda, özet tamamlama ve cümle tamamlama gibi soru türlerinin cevabını yazdığınızda, cümlenin gramer olarak doğru olmasını gerektirir.

Bu, dilbilgisinin doğru cevabı bulmanıza yardımcı olabileceği anlamına gelmektedir.

Çoğu öğrenci cevabının doğru olduğunu ama neden doğru kabul edilmediğini anlamaya çalışır. Cevabın doğru olması dil bilginin doğru olup olmadığı ile ilgilidir.**Reading metinlerinde karşınıza “kompleks cümle yapıları” gelecektir. Çoğu öğrenci “reading” parçasını okuduğunda anladığını ve ama soruları cevaplamak için yeterince anlamlandıramadığını belirtmiştir. Anlamlandırabilmek için ileri gramer yapılarını ve istenen kelime yapılarını bilmek gereklidir. WOLA GRAMER eğitimimiz de sizin “reading” sınavlarında başarılı olabilmeniz için “gramer yapı” çözümlemelerini detaylıca çalışmaktayız…

8-VERİMLİ BİR ŞEKİLDE PRATİK YAPMAK:

Düzenli olarak Pratik yapmazsanız maalesef gelişemezsiniz. İster IELTS GT sınavı için IELTS AC sınavı için IELTS eğitimi aldığınızda soru türlerinin çözümünde, kelime dağarcığınızın gelişiminde ve reading okuma becerilerinizin gelişiminde ne kadar yol aldığınızı mutlaka dikkatlice kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

9-AKADEMİK READING METİNLERİ OKUMAK:

IELTS sınavını almadan önce ileri İngilizce gramer içeren akademik metinleri okumaya aşina olmalısınız. Aşağıda linklerini verdiğimiz sitelerden akademik
metinlere ulaşabilirsiniz.
www.ielts.org
http://ielts.britishcouncil.org
www.idp.com

10- ZAYIF YÖNLERİNİZİ BİLMENİZ ÖNEMLİDİR:

Zayıf yönlerinizi bilmiyorsanız, nasıl geliştireceğinizi bilemezsiniz. Cevaplarınızın neden yanlış ya da neden doğru olduğunu anlamanız önemlidir. Pasajı anlayamadığınız için yanlış cevaplıyorsanız o zaman Akademik İngilizce bilginizi geliştirmeniz gerektiğini bilmelisiniz.

Bilgiyi bulamadığınız;

Soruyu anlamadığınız; 

Zamanınız kalmadığı için;

Cevaplarınız yanlış ise, o zaman sorun teknik ve stratejinizdir.

Performansınızı gözden geçirmek için mutlaka zaman ayırmalısınız.

11-GERÇEKÇİ OLUN:

Sınavda İngilizce seviyeniz güçlü değil ise, IELTS sınavınızdan 7 puan alamayacağınızı bilmelisiniz. IELTS 7 puanı hedefliyor iseniz;

a) Gerçekçi bir zaman ve eğitim planlaması yapmalısınız
b) IELTS sınavının akademik İngilizce sınavı olduğunun bilinci ile İLERİ AKADEMİK İNGİLİZCE eğitimi ile birlikte IELTS eğitimi almalısınız
c) Kelime dağarcığınızı akademik kelime eğitimi çerçevesinde almalısınız
d) IELTS READING sınav soru türlerine göre eğitim almalısınız
e) Zaman planlamanızı doğru kullanmayı mutlaka öğrenmelisiniz
f) Puanınızı ve gelişiminizi test etmek için sınav koşullarında deneme testleri yapmalısınız.
g)Ana dili İngilizce olan kişilerin bile farklı soru türlerini öğrenerek ve doğru becerileri geliştirerek hazırlanması gerekir.
ğ) İngilizce bilginiz akademik bir sınava hazırlamaya yeterli değilse önce Genel İngilizce eğitimi almanız anlamlı olmayacaktır. PRE-IELTS başlangıç akademik İngilizce eğitimi almalısınız.

IELTS REFERRAL PARTNER olan WOLA ACADEMY ile CELTA (CAMBRIDGE CERTIFICATED TEACHER) sertifikalı tüm Türk ve yabancı eğitmenlerimiz ile siz de IELTS sınavında ihtiyacınız olan puana ulaşacaksınız!

IELTS Reading

 

IELTS Reading

 

IELTS Reading

error: Tüm hakları saklıdır