Ana sayfa » YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

 

YDS sınavı ip uçları

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Kelime sorularımız 4 normal 2 tane fiil öbeği (phrasal verb) olmak üzere 6 tane gelmektedir. Sınavın tamamı kelime bilgisine dayansa da bu kısımda özellikle hassas kelimeleri bilme, bilmiyor isek de bazı kelime tahmin teknikleri kullanmamız gerekir.

Öncelikle ÖSYM’nin sınav standardında şıklardaki tüm kelimeler aynı kelime türündedir (parts of speech); bizden boşluğa sıfat getirmemiz isteniyorsa tüm şıklar sıfat, zarf isteniyorsa tüm şıklar zarftır. Ve yazımsal ya da yapısal bozukluk yoktur. Yani yapı ve tarz olarak ya da yazımsal olarak yanlış soru ya da şık dememek gerekir.

Genellikle her kelime türünden birer tane sorulmaya çalışılır; yani bir cümlede boşluğu bir “isim(noun)”, diğerinde “sıfat (adjective)”, “zarf (adverb)”, fiil (verb) gibi… En son iki sorumuzda da phrasal verb sorularıdır.

Bunların detaylarına girmeden önce daha genel ele alacak olursak;

Hangi dilde hangi cümle olursa olsun rastgele kelimeler bir araya gelerek cümle kurulmaz; bir anlam ve mesaj vermek amaçlı bu anlamı destekleyecek ve bu anlamla ilgili detay bilgi verecek kelimeler bir araya gelir. İngilizce gibi kelime zengini bir dilde tüm kelimelere hâkim olmak ya da önümüze gelen her kelimeyi ezberlemek imkânsız gibidir. Tıpla ilgili bir metinde kelimenin spesifik anlamı yerine tıpla ilgili yada bir hastalıkla ilgili olduğunu bilmek, yada mühendislikle ilgili bir makalede kelimemizin bir araba parçası olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Örümcek Ağı (Spider Gam) dediğimiz bu teknikle öncelikle kelimelerin neyle ilgili olduğunu tahmin etmek ya da bilmek daha faydalı olacaktır. Başka bir yaklaşım ise kelimenin olumlu yada olumsuz bir anlam taşıyıp taşımadığını sezmek / tahmin etmek. Okuduğumuz cümlede boşluk harici bilmediğimiz kelimelerin acaba olumlu mu yoksa olumsuz bir anlam belirttiğini anlamak, anlamını bilmek kadar fayda sağlayacaktır.

En önemli bilmemiz gereken de, her soruda doğru şıkka gidecek bir ipucumuz vardır: ama bir edat (in, on, at, of…) ama diğer kelimeler ile bir örümcek ağı oluşturuyordur. Ve bizden istenen kelime türüne göre ilgili olduğu kelimelerle bir bütün oluşturmamızdır.

Boşluğa bir isim getirmemiz isteniyorsa, bir canlı, nesne ya da kavram olguyu ifade ettiğinden dolayı öncül ya da ardıl kelimelerimiz bu isim ile anlamsal ilintilidir. Ve genellikle de öncülünde onu niteleyen sıfatlar vardır.

Bizden boşluğa bir sıfat getirmemiz isteniyor ise, bu sıfatımızın ardından gelen bir isim vardır ve muhtemelen bu isim ile de şıklarımızdaki tüm sıfatlar, kullanamayacağımız şıklardır.

Zarfın sorulduğu yani (-ly) ekli kelimelerimiz, direkt fiili nitelediğinden, o fiil ile kullanabileceğimiz zarflardır.
Fiil getirmemiz gereken kelime sorularında, cümledeki özne, nesne ve zarf kelimelerine bakarak gerçekleşecek eylemi bulmalıyız.

Bizi kelime sorularında en tedirgin eden durum ise, şıklarda bir kelime bildiğimiz, ya da dördünü bilip birini bilmediğimiz durumlardır. Bu durumlarda motivasyonumuzun kırılması yerine tek bildiğimiz kelimenin uyması, ya da eğer 4 anlamını bildiğimiz kelime uymadığında ise bilmediğimiz kelimenin uyması muhtemeldir.

Phrasal verb sorularımızda ise; ya en yaygın ve güncel hayatta kullanılan phrasal verb uygun düşüyordur, ya da her ne kadar bu öbeklerimizdeki fiilimiz edatla birlikte anlamı değişmiş olsa da gene de temel anlamını barındıran ve edatla anlamı zenginleşmiş anlamlarını düşünmemiş gerek. Burada çok anlam türetmekten çekinilmemesi gerekir.

Kelime Dağarcığımızı Nasıl Genişletmeliyiz?

Öncelikle eski sınav soruları bizim hem temel hem de hedefe gideceğimiz yolun taş ve tuğlalarıdır.

Çözdüğümüz ya da çözeceğimiz sorulardaki kelimeler yeterli olacaktır. Ve bunları soruda ya da metinde anlamsal olarak, cümle içinde görerek öğrenmemiz daha kalıcı olacaktır.

Kelimeleri tek tek ezberlemek yerine onu niteleyen bir sıfat ile ya da kelime öbeği olarak öğrenmeliyiz.

Phrasal verb’leri açıp sıradan ezberlememiz hemen hemen imkânsız ve yıldırıcıdır. Bunun yerine yine soru ya da metinlerde geçen phrasal verb’leri öğrenmeyi, bunlar ile basitte olsa cümle kurmayı tercih etmeliyiz.

Öğrenmenin genel aşamaları: insan önce öğrenir, sonra unutur; sonra tekrar öğrenir, karıştırır; bir daha öğreniriz o zaman tam yerleşir. Yani unutuyorum ya da karıştırıyorum diye evham yapmamalıyız. Bu kelimeler soru çözdükçe ve okudukça hep karşımıza geldikçe pekişerek kalıcılaşacaktır.

YDS sınavında ya da akademik metinlerde en dikkat etmemiz gereken ise kelimenin bildiğimiz tek anlamını ısrarla o metne uydurmaya çalışmamak ve diğer anlamlarının kullanılmış olacağı ya da okurken çıkarttığımız anlam daha uygun düşecektir. Dil yapısaldır ve kelimeler kullanıldığı cümle. metne göre çok daha farklı anlamlar kazanabilir, dilimizde tam karşılığı olmaya da bilir.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

YDS’ye girecek kişilerin gramer bilgisinin iyi olması beklenmektedir. Bu sadece gramer soruları için gerekli değildir, diğer sorulardaki metinleri anlayabilmek ve anlamsal karışıklara düşmemek için en kısa sürede dilbilgisi eksikleri giderilmelidir.

Sınavdaki dilbilgisi / gramer sorularına bakacak olursak, bu bölümde 10 soru gelmektedir. Dilbilgisi konu ve kapsamı çok olsa da, bu bölümde basit yapılar pek sorulmaz. Genel itibariyle, zaman soruları (tenses), yardımcı kipler (modal verb), bağlaçlar (conjunctions), edatlar (prepositions) ya da nicelik belirten kelimeler (quantifiers) üzerine sorular gelmektedir.

Soruların dağılımı: zamanlar 3, yardımcı kipler 1, bağlaçlar 3-4, edatlar ya da quantifier dediğimiz ‘nicelik belirten kelimelerden’ 1-2 gibidir. Bu soruların dağılımı nadiren değişebilmekte ya da 1-2 soru bunlar harici konulardan da gelebilir.

Nelere dikkat etmemiz gerekir?

Zaman soruları iki boşluktan oluşur. Genellikle bir tarafta “since, when, while, after, before, by, …” gibi ifadelerin geçtiği yapılaşmış kalıplardan ya da her zamanın kendine ait zamansal ifadesi ipucu olarak verilmiş olabilir. Hiçbir zaman ifadesi verilmese dahi metnin anlamından geçmişte mi, şuanda mı, gelecekte mi ya da genel bir ifademi olduğuna dikkat etmemiz gerekir.

Bağlaç konularını iyi bilmemiz gerekmektedir, çünkü cümle tamamlama, yakın anlam, çeviri, paragraf tamamlama gibi diğer birçok bölümde bağlaçlar ipucu görevi görür ya da kolaylık sağlarlar.

Gramer kısmında ise bu soruları çözerken iki cümle arasındaki akış/uyum nasıl diye dikkat etmemiz gerekir. Cümleler birbirine zıt anlam mı içeriyor, birbirini tamamlayıcı mı, açıklayıcı ya da sebep-sonuç mu belirtiyor, yoksa koşul mu gibi birbirleri arasındaki akış bizi doğru ifadeye götürecektir.

Bağlaçlarda ikinci dikkat etmemiz gereken husus ise, kendisinden sonra cümle mi yoksa kelime öbeği mi geliyor? Soru şıklarında aynı anlama gelen iki kelimemiz olabilir ama bunlardan biri cümle, diğeri ise kelime öbeği ile kullanılıyordur.

Modal Verb sorusu genellikle 1 bazen de 2 tane gelmektedir. Bu kiplerin genel kullanımları dışında geçmiş hali ya da 3. Hali / perfect hali dediğimiz “modal have V3” biçimindeki anlam ve kullanımlarını bilmemiz faydalı olacaktır.

Nicelik belirten quantifier ifadeleri kendisini takip eden kelime ile ilgilidir. Yani, kendisinden sonra sayılabilir bir ifade mi yoksa sayılamayan bir ifade mi gelmektedir diye dikkat etmemiz gerekir. Hem anlamlarını hem de kullanıldıkları grubu bilmeliyiz.+

Edat sorularında ise gene 2 boşluk vardır; bunlardan biri anlamsal çıkarılabilir yani edatın anlamı cümleye uygun olabilir. Ama genellikle de öbek olarak kullanılan ya da yapılaşmış edatlar gelmektedir, bunları da sınav öncesi hazırlık sürecinde çözdüğünüz metinlerde dikkat ederek ezberlemeniz gerekir.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Cloze testimiz; 6-7 cümleli paragraftan oluşan ve içinde 5 boşluk olan soru kısmımızdır. Bu 5 boşluğun her birinde farklı bir konudan soru gelmektedir.

Genelde sorulan ya da istenen konular:

 • Kelime (Vocabulary)
 • Fiil Öbeği (Phrasal Verb)
 • Edat (Preposition)
 • Bağlaç (Conjunction)
 • Sayı/Miktar Belirteçleri (Quantifier)
 • Fiilimsi (Gerund-Infinitive) / (Participle)
 • Yardımcı Kipler (Modal Verb)
 • Sıfat Cümlecikleri (Relative/Adjective Clause)
 • Koşu Cümleleri (If Clause)

Kelime sorularında, boşluğun ön, ya da genelde arkasındaki kelimeleri dikkate almamız gerekir. Cümlenin içindeki her kelime genelde birbiriyle anlamsal örüntülüdür. Ve cümlenin olumlu ya da olumsuz çağrışımına da dikkat etmemiz gerekir.

Phrasal Verb dediğimiz; edatla kullanıldığında anlamı değişen ve anlamı zenginleşen fiillerdir. Bunlardan yaygın kullanılanlarını sınav öncesinden çalıştığımız metin ve  sorularda geçtikçe ezberlenmelidir.

Edat sorularımızda hem öncül hem de ardıl ifadelere dikkat edilir; önünde beraber kullanıldığı bir ifade olabilir ya da ardılındaki ifadeye göre boşluğa gelecek edat değişebilir. Phrasal Verb’ler gibi edatlarda biraz ezber ve çalışma süresinde dikkat edilip öğrenilmesi gereken ifadelerdir.

Bağlaç sorularında hem iki cümle arasındaki anlamsal uyum ve akışa dikkat etmemiz gerekir hem de bağlaçtan sonraki ifade; cümle midir yoksa kelime/kelime öbeği midir? diye bakmalıyız.

Quantifier dediğimiz nicelik sayı/miktar belirten ifadelerimizde önemli olan hem anlamı hem de ardılındaki kelimenin tekil mi yoksa çoğul muolduğudur.

Gerund – Infinitive dediğimiz filimsiler “…–ing” ya da “to…” almış fiillerdir. Genelde yüklem haricinde ardılında bir fiil daha kullanılıyorsa, bu 2. fiili “to” ya da “–ing” ifadeleriyle kullanırız. Yaygın fiillerin sınava hazırlık sürecinde biraz çalışılması gerekmektedir. Gerund ve infinitive ifadeler farklı amaçlarla da cümlede kullanılmış olabilirler ya da kısaltılmış cümle yada eylem yani “participle” olabileceği için bu konuya da bakılmalıdır.

Modal verbler zaman haricinde Türkçedeki dilek kiplerimiz gibi fiile ekstra anlam ve görev yükleyen yardımcı kiplerdir. Anlamlarını, geçmiş hallerini ve perfect hallerini bilmemiz gerekir.

Sıfat cümlecikleri, Türkçede de bazen bir ismi ya da kelimeyi bir sıfatla değil de bir cümleyle niteleriz, İngilizce bu kelimeyi niteleyen cümlecik kelimenin ardılında kullanılır. Bu sorularda da genelde sıfat cümleciğinin zamiri (who, which, that, when, where…) ya da düşmüş yani kısaltılmış hali kullanılırsa fiilin çekimi sorulur. Bu soru tarzını da yapabilmek sıfat cümleciklerini daha önceden çalışmış olmamız gerekir.+

Yukarı da belirtilen genel sorular harici farklı dilbilgisi konuları da gelebilmektedir.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Sınavda genelde herkesin yapabileceği ya da yapması gereken kısımlardan birisidir. Bu bölümde 10 soru gelmektedir. Genelde öncül ya da ardılında bir bağlaç ile bağlı iki cümleden oluşan sorulardır.

Bu soru tarzında şunlara dikkat edelim:

 • Cümle tamamlama sorularında öncelikle zaman ve bağlaçlara dikkat etmemiz gerekir. Boşluğa gelecek ifade hem anlamsal hem de zamansal olarak uyumlu olmalıdır.
 • Cümlenin verilen kısmındaki zamirler, referanslar diğer bir ipucudur: he, they, … ya da his, its…gibi…
 • Cümlenin verilen kısmında bir bağlaç var ise, bu bağlacın gerektirdiği anlama uygun şıklara gitmeliyiz. Bu kısımda en çok yapılan hata bağlacın Türkçe anlamına göre hareket etmek. Örneğin, “nevertheless” “bununla birlikte” anlamı bize olumlu gibi gelse de bu bağlaç önceki ifadeye zıt söylem gerektirir.
 • Soru şıklarından 1 tanesi düşmüş “if clause/conditional” dediğimiz koşul cümlesi olabilir, ya da “mixed type” olarak karışık zamanlı bir koşul olabilir.

Type 1: “should” ile cümle başlar, diğer kısım /ana cümle ise gelecek zaman/modal verb 1…

Type 2: “were” ile başlar, diğer kısım “would” ya da modal verblerin geçmiş halleri olabilir…

Type 3: “had” ile başlar, diğer kısım would have V3 ya da modal verblerin perfect halleri…

Mixed Type: koşul cümlesi “had V3”, diğer ana cümlede ise “would V1…..now”

 • “Participle” yani kısaltılmış bir cümle olabilir, yani –ed/-ing almış bir fiilimsi ile başlayabilir ki, bu durumda ardılında gelen cümlede kısaltılmış cümledeki eylemi yapan özne ile başlamalıdır.
 • “Of the most…” biçiminde bir tamlama ile başlayabilir ki, bu durumda da gene tamlamanın önünde verilmesi gereken kelime, diğer cümlenin başında yer almalıdır.
 • İki cümle yerine bazen tam bir cümle verilir ve bu cümlenin son kısmı istenir, bu durumda genellikle sıfat cümleciği istenmektedir. Yani, boşluktan önceki nitelenecek kelimeye dikkat etmemiz gerekir.
 • Tam cümleli diğer bir soru, özne kısmı boş olan, soruda da fiilden sonrası verildiği durumlarda şıklarımızda genellikle what, that, the fact that,… gibi isim cümleleri aranır.
 • Bazen de özne olarak bir isim cümlesi ile sorunun öncül kısmı verilir, boş kısma fiille devam eden uygun ifade aranır. Burada tekillik ve çoğulluğa dikkat etmeyi unutmamamız gerekir.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Çeviri bölümünde 6 soru gelmektedir; bunların 3 tanesi İngilizceden Türkçeye, 3 tanesi de Türkçeden İngilizceye çeviri sorularıdır. Cümle tamamlama soruları gibi bu soru türünü yapmaya çalışmak lazım. Çünkü genellikle çeviride kelime anlamları yer aldığı için kelime sıkıntısı çok olmamaktadır.

Çeviri sorularında genel olarak bilmemiz gereken; hiçbir zaman iki cümle arasında öğe ya da kelime eksik olmamalıdır. Örneğin metinde “sadece, tek, bazen…” gibi çok anlamsal odaklanmadığımız bir kelime olsa bile bunun karşılığı doğru şıkta olmalıdır.

İngilizceden Türkçeye

İngilizceden Türkçeye çeviride öncelikle yüklem ve özneyi bulmak kolaylık sağlayacaktır. Ama “and, but…” gibi bağlaçların geçtiği, arka arkaya cümleler var ise ikinci cümlenin yüklemini şıklarda aramalıyız. Ya da “although, when…” gibi yan cümleciği olan bir cümlede, ana cümlenin yüklemine dikkat etmeliyiz. Kısaca öncelikle İng-Tr çeviride bakacağımız özne ve yüklemin şıklarda doğru anlam ve görevde verilmesidir.

Bundan sonra dikkat edeceğimiz ise bağlaçların, zarfların, sıfatların ve sayısal ya da niceliksel ifadelerin doğru verilmesidir. İngilizce soruda geçen bilmediğimiz bir kelime var ise de bunun anlamını şıklardan çıkarmalıyız.

Türkçeden İngilizceye

Türkçeden İngilizceye çeviri soruları bazılarını biraz daha zorlasa da gene de korkmadan bakacağımız sorular olmalıdır. Normalde pratiğimiz ve birikimimiz varsa Türkçe metni okurken daha zihnimizde oluşmaya başlayacaktır. Ama çeviri ya da kelimede sıkıntımız var ise Türkçe cümlemizi yüklem, özne, nesne olarak öğelerini bulup çizip, bunların karşılıklarını şıklarda bulmaya çalışmalıyız.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Okuduğunu anlama becerisinin en yoğun ölçüldüğü kısım paragraf sorularıdır. 4’er sorudan 5 paragraf gelmekte, toplamda 20 sorusorulmaktadır.

Bu kısım biraz kelime eksiği olduğunda yorucu olabilmektedir. Onun için bazı işaretleme- çizme paragrafa geri dönerken kolaylık sağlayacaktır.

Genelde paragrafla ilgili sorular sorulurken de paragraftaki akış sırası ile genellikle sorulmaktadır.

Paragrafı okurken yapabileceklerimiz:

 • Sayısal ve önemli spesifik bilgileri çizmeli yada işaretlemeli.
 • Paragrafı okuduktan sonra anlamsal olarak bölmeli;

Mesela,

Buraya kadar avantajları anlatılmış, bundan sonra dezavantajı gibi…

Yada bir kişinin biyografisi var ise, şuraya kadar çocukluğu ve eğitim hayatı, şuraya kadar iş hayatı, şundan sonra eleştirilmiş/yazarın bireysel görüşü gibi…

 • Anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olsa da, genelde beynimiz bir anlam yükler, ama biz kelimenin anlamından ziyade olumlu ya da olumsuz anlamda bir ifade mi diye dikkat edip üstüne + / – gibi işaret atabiliriz. Bilmediğimiz kelime aşağıdaki şıklarda farklı biçimde karşımıza çıkabilir.
 • Bağlaç olan cümlelere biraz daha fazla dikkat etmeliyiz. Bir çelişki, koşul, neden belirten durumlardan genelde soru gelmektedir.

Soruları çözerken dikkat etmemiz gerekenler:

 • Soru kökündeki ifadeler çok önemlidir.

Mesela ” paragrafta açıkça belirtilmiştir ki” diyorsa metinde geçen bir ifadeye bakmalıyız. Yoksa çeldirici şıklar arasında metinde geçmeyip zihnen kendi çıkarımlarımızı doğru kabul ederiz, hâlbuki soruda bizden metinde geçen ifade istenmektedir.

Diğer biçimde, “metinden çıkarımda bulunabiliriz ki” gibi bir soru kökü ile soru sorulduğunda metinde geçen küçük detaylar yerine bizden büyük resmi ya da asıl metinde açık söylenmese de veya tüm okunanlardan sonra bütün bir ifade -çıkarım- istenebilir.

 • Sorularda doğru diye düşündüğümüz şıkkın metinden sağlamasını yapmalıyız, yani o ifadenin geçtiği cümleye tekrar dönüp şıkkımızla anlamı tutmakta mıdır diye kontrol etmeliyiz.
 • Tüm test sınavlarda olduğu gibi YDS sınavında da 5 şıktan ikisi konu harici, ikisi yakın anlamda yada çeldiricidir.
 • Şıklardan bazıları zamansal olarak uyumsuz olabilir. Örneğin metinde şuandaki bir bilimsel durum anlatılırken, şıklarda “şöyleydi, böyleydi” gibi geçmişte sanki öyle inanılıyordu gibi zamansal uyumsuzluk olabilir.
 • Detay istenen sorular, metinde farklı kelimeler ile ifade edilmiş olarak geçmelidir. Birebir metinden aynı alınan cümleler genellikle doğru değildir, ama farklı kelimeler ile ifade edilmiş ise doğrudur.

Soru köklerinde geçen ifadeler:

Metinde ana fikrin istendiği soru kökleri:

“The main idea of …”,

” main idea is expressed…”,

“the passage mainly discusses…”,

“the passage is mainly about/concerned…”…

Metinde geçen bilginin istendiği /detay istenen soru kökleri:

“According to …”,

“It is stated…that”,

“It is argued…that”,

“It is pointed out…that”,

“It is explained …that”,

“It is clear/obvious…that”,

“It is suggested…that” …

Metinde çıkarım istendiği soru kökleri:+

” It can be inferred…”,

“one can understand/It is understood…”,

“…conclude from…”,

“we learn from…”,

“It is implied …”

 • Çıkarım sorulan sorularda, şıklarda metinde geçen detay bilgiler olabilir ama doğru değildir.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Diyalog soruları sınavdaki kolay ve yapılması gereken bölümlerden biridir. Bu bölümde 5 soru gelmektedir. Diyalog sorusu olması nedeniyle ifadelerde akademikten ziyaden biraz daha güncel bir dil gelmektedir, yani cümlelerde akademik kelimeler yoktur ya da daha kısa ifadeler vardır.

Bu soru kısmında en dikkat etmemiz gereken ipucu genellikle boşluktan sonraki cümledir. Boşluğa gelecek ifadeye her zaman gönderme yapan bir kelime, zamir ya da söylem vardır. Mesela boşluktan sonra “neden böyle düşünüyorsun?” gibi bir ifade varsa, demek ki kişi boşlukta kendi bir görüşünü ifade etmiştir.

Diyalog sorusunda yanıltacak en önemli kısım, deyim, mecaz söylemleri bazen anlayamayabiliyoruz ve bu şıkları eliyoruz. Onun için yaygın ya da sınav kapsamındaki deyim, mecaz ifadeleri mümkün mertebede öğrenmek gerekir.

Bazı ifade örnekleri:

That was a close shave: Kıl payı kurtulduk

…close call/shave: ucu ucuna

You’re kidding: şaka yapıyor olmalısın

Cost an arm and leg: çok para ödemek

Rain check: alacağım olsun

Never heard of it: Ondan haberin var mı?

To have a heart of gold: Altın gibi bir kalbi olmak.

Mad as a hornet: Arı gibi inatçı-çılgın.

Are you up for it? : bunu gerçekten (yapmak) istiyor musun?

Are you nuts: Delirdin mi? Çılgın mısın?

It’s up to you: Sana kalmış, sana bağlı

I’m fed up: Bıktım

What on earth: Ne halt etmeye!

I’m touched: Duygulandım

Ring a bell: Akılda bir şey uyandırmak

Sooner or later: Er ya da geç+

Neither here nor there = Not important: Çok önemli değil

That’s neither here nor there: bunun konuyla alakası yok, çok da önemli bir şey değil.

Everything’s in one ear and out the other: Bir kulağından girer, diğerinden çıkar.

Yakın anlam soruları, İngilizce verilen bir cümlenin tekrar İngilizce ifade edildiği sorulardır. Bu bölümde 4 soru gelmektedir.

Bu bölüm İngilizce anlamada eksiğimiz varsa bazı kişiler için zorlayıcı olabiliyor. Öncelikle soruda verilen cümle çok iyi anlaşılmalıdır. Çünkü doğru anlamadığımız da doğru şıkkı bulmamızda zor olacaktır. Çeviri sorularının aksine, her bir kelimeyi karşılayan kelime yerine anlamın tam verilmesi önemlidir, ama “spesifik” bilgiler gene verilmelidir. Örneğin: Özel isim, yer ismi, tarih gibi… Ama sayısal ifadeler değiştirilerek söylenebilir. Örneğin 3/4 ifadesi yerine %75 gibi…

Dikkat etmemiz gereken diğer hususlar şöyledir:

 • Aktif cümle pasif/edilgen hale döndürülmüş olabilir.
 • Niceliksel miktar belirten ifadeler ters biçimde söylenmiş olabilir. Örneğin “çok az kısmı desteklerdi” ifadesi “çoğu karşı çıkardı” biçiminde ters söylem olarak verilebilir.
 • Bağlaçlara dikkat etmemiz gerekir, neden belirten, koşul belirten durum doğru şıkta da bu biçimde yer almalıdır.
 • Sıfat cümleciği olan metinlerde, sıfat cümleciğinin nitelediği kelimeye dikkat etmeliyiz. Şıklarda sıfat cümleciği farklı ifadeleri niteliyorsa elemeliyiz.
 • Diğer bir önemli husus ise; bilmediğimiz kelime anlamlarıdır. Cümlede bilmediğimiz kelime çok olduğu takdir de doğru anlamı bulmamız da zorlaşacaktır. Çünkü çeldirici şıklar arasında çok benzer ifadeler – bazen bir kelime anlamı yanlış verilmiş olarak da gelebilir. Örneğin, “birçok eğitimci hem fikir oldular” ifadesi yerine şıklarda “birçok eğitimci ikna oldu” dersek anlam değişir ve yanlış olur.

Kelime eksiğimiz çok ya da metinde anlamlandıramadığımız durumlarda; öncelikle zarf ve sıfatlara odaklanabiliriz. Soruda verilen zarfı karşılayan şıklara bakılabilir, daha sonra da bildiğimiz diğer kelime karşılıklarının uyup uymadığına bakmalıyız.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Paragraf tamamlama bölümünde 4 soru gelmektedir. Diğer paragraf tekniklerinden çok bir farkı olmasa da şu hususlara dikkat etmek gerekir:

 • Şıklardaki ifadelerin zaman uyumu.
 • Boşluktan sonraki cümlede boşluğa ait cümleye gönderme yapan “however, because, therefore, yet, in addition, furthermore…” gibi bağlaçların olması bize kolaylık sağlayacaktır. Eğer zıtlık belirten bir bağlacımız var ise boşluktan sonraki cümleye zıt bir söylem aranmalı, ya da devam eden “ek olarak, dahası…” gibi bir bağlaç varsa aynı doğrultuda bir söylem aranmalı.
 • Boşluktan önceki son cümle; devam edecek bir ifade midir, yoksa bitmiş bir söylem midir diye dikkat etmemiz gerekir. Örneğin teknolojinin faydalarının anlatımı bitmiş olabilir ve boşluktaki ifade artık zararlarını anlatmaya başlamış olabilir.
 • Boşluktan sonraki cümledeki zamir ve gönderme belirten ifadeler: they, them, its, the previous one, the latter… önceki boşluğumuzda geçmelidir.
 • Boşluktan sonraki cümlede yeni bir ifade ya da konu anlatılıyor ise boşlukta bu yeni geçiş yapılmış olmalıdır.
 • Giriş cümlesindeki boşluklarda genel ifade, dikkat çekici söylemler, soru ifadeleri olabilir.
 • Sonuç cümlesindeki boşluklarda ise metindeki söylenenlerin özeti mahiyetinde bir ifade yer alabilir, yazarın kendi fikri olabilir, çıkartılması gereken bir ders ya da söylem olabilir…
 • Paragrafta “first/firstly, second/secondly…” gibi, ya da “the former, the latter” gibi, “first, next, then, after that, finally” gibi akış ya da sıralı anlatımlar varsa bu sıra bozulmamalı.

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

Sınavda hemen hemen herkesin bakması ya da yapması beklenen soru türlerinden biri de anlamı bozan cümledir. Bu kısımda 5 sorugelmektedir. Paragraflar 5-6 cümleden oluşmaktadır ve bu cümlelerden biri paragrafın konusu ya da akışı ile uyumlu değildir.

Bu soru tipinde dikkat edeceğimiz hususlar:

 • Yanlış olan şıkkı sadece konu harici bir cümle zannetmemek gerekir. Akış olarak ya da sıralama olarak uyumsuz olabilir. Örneğin bir kişinin iş hayatı anlatılırken, hafta sonu yaptığı hobisine değinilmiş olabilir.
 • Konu dışı bir cümleyi de hemen bir kelime anlamı ile elememek gerekir, çünkü anlatılan durumla ilgili örneklendirme ya da farklı bir perspektife geçilmiş olabilir.
 • Kelime de sıkıntımız var ise zamansal akışa bakılabilir, yani geçmiş zamanda bir şey anlatılırken gelecek ya da şimdiki zamana ait ifade verilmiş olabilir.
 • Paragrafta da cümlede de kelime tekrarı yerine zamirleri kullanırız, bunlarda ipucu sağlar.
 • Biraz zorlayıcı metinlerde genel ya da özel, nesnel ya da öznel anlatım gibi ince farklılıklar olabilir. Mesela bilimsel bir şeyde genel görüş ve kanı anlatılırken, arada kendi bireysel fikri uyumsuz olarak verilmiş olabilir.
 • Diğer zorlayıcı biçim ise giriş ve bitiş cümlelerindeki bozukluktur. Genellikle ilk cümleyi doğru gibi algılayıp paragrafın devamının ona uymasını bekleriz. Ya da giriş cümlesini bir soru cümlesi olabilir ki bunu da genelde beklemeyiz.

Şunu unutmamak gerekir; Paragraf yazımda giriş cümlesi soru olabilir, vurgulu dikkat çekici bir ifade olabilir, genel bir ifade olarak, tarihsel bir kesitten alınmış hikâye olabilir.

 • Sonuç cümlelerinde ise özetleyici bir ifade olabilir, yazarın kendi kanaati olabilir, son bir noktaya değinilmiş olabilir…
 • Paragrafta “first/firstly, second/secondly…” gibi, ya da “the former, the latter” gibi, “first, next, then, after that, finally” gibi akış ya da sıralısı anlatımların arasına farklı anlatımlar getirilmemeli.
 • Anlamı bozan cümledeki sağlamamamız, yanlış gördüğümüz cümleyi çıkarttığımızda önceliğindeki ve ardındaki cümle, birbirini takip eden ya da tamamlayan ifadeler olmalıdır.

 

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

 

YDS Sınavı İçin Önemli İpuçları

error: Tüm hakları saklıdır